Age management – postavení osob starších 50 let na trhu práce v České republice v roce 2022

Název práce: Age management – postavení osob starších 50 let na trhu práce v České republice v roce 2022
Autor(ka) práce: Langrová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Morda, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou postavení osob starších 50 let na trhu práce v České republice v roce 2022. Práce zjišťuje pomocí dotazníkového šetření, zda osoby starší 50 let spatřují znevýhodnění na trhu práce s ohledem na svůj věk. Dále práce pomocí řízených rozhovorů zjišťuje vnímání hodnot age managementu zpohledu společností, které na trhu práce v České republice působí. Skrze analýzu výzkumu této práce dochází k závěru, že některé osoby starší 50 let vnímají svůj věk jako jisté znevýhodnění na trhu práce, a proto zůstávají ve svém zaměstnání, přestože v něm nejsou spokojeni. U starších zaměstnanců obvykle dochází k menší fluktuaci. Z výsledků dotazníkového šetření rovněž vyplynulo, že někteří starší zaměstnanci pociťují zhoršení své pracovní schopnosti s ohledem na věk. Z výsledků řízených rozhovorů vyplynulo, že zaměstnavatelé si jsou vědomi skutečnosti, že dochází ke stárnutí populace, a proto se tyto společnosti snaží věnovat pozornost starším zaměstnancům a předcházet tak jejich nezaměstnanosti. Celkové postavení osob 50+ na trhu práce se však velmi těžko hodnotí, protože každý starší pracovník disponuje různými znalostmi a pracovní schopností, které jsou ovlivněny velkou řadou různých faktorů.
Klíčová slova: Age management; trh práce; nezaměstnanost; stárnutí populace; pracovní schopnost; zaměstnanci 50+
Název práce: Age management - the position of people over the age of 50 on the labor market in Czech Republic in 2022
Autor(ka) práce: Langrová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Morda, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the issue of the position of people over the age of 50 on the labor market in the Czech Republic in 2022. The thesis uses a questionnaire survey to determinate whether people over the age of 50 see any disadvantages on the labor market with regard to their age. Furthermore, the thesis uses controlled interviews to find out the perception of the values of age management from the point of view of companies operating on the labor market in the Czech Republic. Through this analysis of the work, it is concluded that some people over the age of 50 see their age as a certain disadvantage in the labor market. These people stay in their current jobs, even though they are not satisfied with it. Employee turnover is lower for older employees. The results of the questionnaire survey show that some older employees feel a decrease in work ability regarding their age. The results of the guided interviews show that interviewed companies are aware of the fact of population ageing. Therefore, the companies are trying to pay attention to older employees and thus prevent their unemployment. However, the overall position of people 50+ in the labor market is very difficult to assess, because each older worker has different knowledge and work ability, which is influenced by many different factors.
Klíčová slova: Age management; labor market; unemployment; population ageing; work ability; employees 50+

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2023
Datum podání práce: 20. 8. 2023
Datum obhajoby: 20. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83732/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: