Účetní a daňové aspekty podnikání umělce v podmínkách legislativy ČR

Název práce: Účetní a daňové aspekty podnikání umělce v podmínkách legislativy ČR
Autor(ka) práce: Kokešová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Janhubová, Jaroslava
Oponenti práce: Molín, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá účetními a daňovými aspekty výkonných umělců pohybujících se na pracovním trhu jako osoby samostatně výdělečně činné. Věnuje se vymezení osoby výkonného umělce jako OSVČ, dále pak shrnutí možností evidenčních povinností podnikatele, včetně detailnějšího popisu daňové evidence. Obsahuje také shrnutí daňových aspektů z pohledu daně z příjmu fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění a daně z přidané hodnoty včetně přesahu pro příjmy ze zahraničí, které jsou pro umělce časté. Praktická část shrnuje výsledky průzkumu provedeného mezi výkonnými umělci, zabývajícího se především informovaností umělců, způsobu vedení jejich evidence a jejich spokojeností se současným systémem včetně jejich názorů. Jelikož výsledky vyznívají spíše negativně, je v závěru práce navrženo několik možností, jak by mohla být současná situace zlepšena.
Klíčová slova: OSVČ; výkonný umělec; daňová evidence; daň z příjmů; sociální a zdravotní pojištění; daň z přidané hodnoty; dotazníkové šetření
Název práce: Accounting and tax aspects of the artist's business in terms of the legislation of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Kokešová, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Janhubová, Jaroslava
Oponenti práce: Molín, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the accounting and tax aspects of performing artists who associate on the market as self-employed persons. It is devoted to the definition of a performing artist as a self-employed person, and then to a summary of the possibilities of the entrepreneur's record keeping obligations, including a more detailed description of tax records. It also contains a summary of tax aspects from the point of view of personal income tax, social security and health insurance and value added tax, including the excess for income from abroad, which is common for artists. The practical part summarizes the results of a survey conducted among performing artists, dealing primarily with the artists tax obligation awareness, the way of processing their obligations and their contentment with the current system, including their opinions. Since the results sound rather negative, several options are proposed at the end of the thesis to improve the current situation.
Klíčová slova: self-employed person; performing artist; tax records; personal income tax; social security and health insurance; value added tax; survey

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 3. 2023
Datum podání práce: 23. 8. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84083/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: