Naturismus - forma cestovního ruchu

Název práce: Naturismus - forma cestovního ruchu
Autor(ka) práce: Brousilová, Taťána
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dianová, Markéta
Oponenti práce: Lindner, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem naturismu z pohledu cestovního ruchu. Přináší definici naturistického turismu, analyzuje nabídku této specifické formy a zkoumá motivace jeho účastníků. Na data, získaná pomocí dotazníkového šetření, byla aplikována faktorová analýza s cílem identifikovat faktory ovlivňující chování naturistických turistů a zároveň byla data analyzována pomocí teorií zabývajících se motivacemi v turismu. Byly identifikovány hlavní motivace působící na účastníky naturistického turismu. Dále se práce zabývá spolkem Českomoravská federace naturistů, který zastřešuje naturistické aktivity v České republice a zastupuje místní naturisty na mezinárodní úrovni. Jelikož se spolek potýká s problémem ubývajících členů, na základě analýzy dat byla formulována doporučení k získání větší členské základny.
Klíčová slova: naturismus; cestovní ruch; motivace; Českomoravská federace naturistů; faktorová analýza
Název práce: Naturism – A Type of Tourism
Autor(ka) práce: Brousilová, Taťána
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dianová, Markéta
Oponenti práce: Lindner, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The following master's thesis deals with the topic of naturism from the perspective of tourism. This study provides a definition of naturist tourism, analyses the supply of this specific form of tourism, and examines the motivations of its participants. Factor analysis was applied to the data obtained through a questionnaire survey with the aim to identify factors influencing the behaviour of naturist tourists. Additionally, the data was analysed based on theories related to motivations in tourism. The main motivations influencing participants in naturist tourism were identified. Additionally, the thesis focuses on the Czech-Moravian Naturist Federation, which covers naturist activities in the Czech Republic and represents local naturists at the international level. As the federation faces a declining membership issue, recommendations for increasing the membership base were formulated based on the data analysis.
Klíčová slova: Naturism; Tourism; Motivation; Czech-Moravian Naturist Federation; Factor Analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 11. 2022
Datum podání práce: 22. 8. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83811/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: