Kulturní aspekty regulace individuální automobilové dopravy ve veřejném prostoru

Název práce: Kulturní aspekty regulace individuální automobilové dopravy ve veřejném prostoru
Autor(ka) práce: Leopoldová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Oponenti práce: Lindner, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Vnitřní morfologická struktura Prahy zůstala, podobně jako v mnoha jiných evropských městech, od svého středověkého vzniku z velké části nezměna. Příchod automobilu v průběhu 20. století vedl ke zhoršení kvality veřejných prostranství a ovlivnil možnosti ostatních uživatelů využívat jej ke společenským a jiným neutilitárním aktivitám. Práce zkoumá, jakým způsobem Praha reaguje na přílišnou závislost jejích obyvatel na individuální automobilové dopravě a srovnává její aktivity s podobnými iniciativami v jiných evropských metropolích. Nejprve rámcuje pojem "veřejný prostor" v jeho architektonických a sociálních souvislostech, staví jej do kontrastu se soukromou povahou automobilu a zkoumá jejich koexistenci. Následně se zabývá strategiemi a regulačními nástroji, které má hlavní město k dispozici k naplnění svého proklamovaného cíle poskytovat občanům kvalitní veřejný prostor a porovnává je s Paříží a Londýnem. Na základě polostrukturovaných rozhovorů s místními aktéry veřejného života a komparativní analýzy historických a právních souvislostí městské správy tato práce identifikuje možnosti, limity a překážky efektivní správy veřejného prostoru.
Klíčová slova: veřejný prostor; automobilismus; Praha; komparativní studie ; městské plánování
Název práce: Cultural aspects of individual automobile transport regulation in public space
Autor(ka) práce: Leopoldová, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Oponenti práce: Lindner, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The inner morphological structure of Prague, similarly to many other European cities, has remained largely unchanged since its medieval construction. The advent of the automobile during the 20th century has led to a decline in the quality of public spaces, affecting pedestrians' ability to utilise them for social and other non-utilitarian activities. The thesis explores how the historical city of Prague navigates the need for regulatory measures managing the over-reliance of its citizens on individual automobile transport and compares it with similar recent initiatives in other European capitals. It frames the notion of “public space” within its architectural and social contexts, contrasts it with the private nature of the automobile and examines their coexistence. It then delves into the strategies and regulatory tools the capital has at its disposal to meet its proclaimed goal of providing its citizens with quality public spaces and compares them with those of Paris and London. Based on semi-structured interviews with local public stakeholders and a comparative analysis of the historical and legal contexts of urban governance, this work identifies the opportunities, limits and obstacles to effective public space management.
Klíčová slova: Prague ; urban planning; comparative study; automobile ; public space

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2023
Datum podání práce: 5. 9. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84053/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: