Zkoumání překážek a hnacích sil ESG v německém Mittelstandu: Kvalitativní analýza strojírenských a strojírenských podniků v Německu

Název práce: Exploring the barriers and drivers of ESG in the German Mittelstand: A qualitative analysis of mechanical and plant engineering companies
Autor(ka) práce: Bebic, Marsela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Badie, Natálie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This qualitative study delves into ESG adoption among German mechanical and plant engineering firms in the Mittelstand. Using semi-structured interviews and content analysis, it uncovers barriers including HR challenges, conceptual ambiguity, legal complexities, standardization gaps, “too much too fast” and bureaucracy. Simultaneously, it identifies driving forces such as customer demands, talent attraction, and rating agency influence. Intrinsic motivation, executive commitment, and regulatory compliance also emerge as pivotal drivers. Notably, P&L impact emerges as a dual-force impacting both barriers and drivers. The study establishes a best practice model involving clear responsibilities, centralization, and ESG integration in processes. Further points are making ESG a business case, engaging in an industry-specific network and aligning with popular rating agencies. Implications extend to governments and businesses, suggesting targeted policies to overcome barriers and strengthen drivers. By navigating the nuanced landscape of ESG within the Mittelstand, this research provides strategic insights for sustainable business practices.
Klíčová slova: Mittelstand; mechanical and plant engineering; Barrier; ESG; Driver
Název práce: Zkoumání překážek a hnacích sil ESG v německém Mittelstandu: Kvalitativní analýza strojírenských a strojírenských podniků v Německu
Autor(ka) práce: Bebic, Marsela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Badie, Natálie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato kvalitativní studie se zabývá zaváděním ESG v německých strojírenských a strojírenských podnicích v oblasti Mittelstand. Pomocí polostrukturovaných rozhovorů a obsahové analýzy odhaluje překážky, mezi něž patří problémy v oblasti lidských zdrojů, koncepční nejednoznačnost, právní složitost, nedostatky ve standardizaci, "příliš mnoho a příliš rychle" a byrokracie. Současně identifikuje hnací síly, jako jsou požadavky zákazníků, přilákání talentů a vliv ratingových agentur. Vnitřní motivace, angažovanost vedoucích pracovníků a dodržování právních předpisů se rovněž ukazují jako klíčové hnací síly. Pozoruhodné je, že vliv na zisk a zisk se ukazuje jako dvojí síla, která ovlivňuje jak překážky, tak hnací síly. Studie zavádí model osvědčených postupů zahrnující jasné odpovědnosti, centralizaci a integraci ESG do procesů. Dalšími body jsou začlenění ESG do obchodního případu, zapojení do sítě specifické pro dané odvětví a sladění s populárními ratingovými agenturami. Důsledky se rozšiřují na vlády a podniky a navrhují cílené politiky k překonání překážek a posílení hnacích sil. Tím, že se tento výzkum orientuje v nuancovaném prostředí ESG v rámci Mittelstand, poskytuje strategické poznatky pro udržitelné obchodní postupy.
Klíčová slova: Mittelstand; ESG; Strojírenství a strojní inženýrství ; bariéra; řidič

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 12. 2022
Datum podání práce: 23. 8. 2023
Datum obhajoby: 5. 10. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83076/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: