Analýza organizačních bariér u pracovníků se specifickými psychologickými potřebami

Název práce: Analýza organizačních bariér u pracovníků se specifickými psychologickými potřebami
Autor(ka) práce: Sýkora, Michael
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Honsová, Pavlína
Oponenti práce: Hubinková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Úzkostné poruchy jsou nejrozšířenějším typem duševních poruch, jejichž prevalence ještě vzrostla vlivem pandemie covid-19. Hlubší pochopení těchto poruch v kontextu pracovního prostředí je klíčové, aby bylo možné vytvářet efektivní strategie a nástroje pro jejich zvládání. Cílem této práce je prozkoumat bariéry, podpůrné mechanismy a potenciální benefity úzkostných poruch v pracovním prostředí u studentů vysokých škol, a na základě těchto zjištění poskytnout doporučení pro relevantní cílové skupiny. Sběr dat proběhl prostřednictvím hloubkových rozhovorů s osmi pracujícími studenty vysokých škol. Při analýze zkušeností participantů byl využit přístup tematické analýzy. Výsledkem bylo odhalení bariér v oblasti efektivity práce, sociálních interakcí a dalších. Jako nejvýznamnější podpůrné mechanismy se mimo jiné ukázaly komunikace a bezpečný prostor. Mezi potenciální benefity patřily empatie a důslednost. Výsledky výzkumné části byly srovnány s teoretickým základem a byla vytvořena konkrétní doporučení pro organizace a pro jedince s úzkostnými poruchami. Přínos této práce spočívá ve zjištěních, která umožňují lepší zvládání úzkostných poruch v pracovním prostředí.
Klíčová slova: zdraví a práce; úzkostné poruchy; pracovní bariéry spojené s úzkostmi; podpůrné mechanismy; benefity úzkostí
Název práce: Analysis of organizational barriers among employees with specific psychological needs
Autor(ka) práce: Sýkora, Michael
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Honsová, Pavlína
Oponenti práce: Hubinková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Anxiety disorders are the most common type of mental disorders, with their prevalence further increasing due to the COVID-19 pandemic. A deeper understanding of these disorders in the context of work environment is crucial for developing effective strategies and tools for their management. The aim of this study is to explore barriers, supportive mechanisms, and potential benefits of anxiety disorders in the work environment among university students, and based on these findings, provide recommendations for relevant target groups. Data collection was conducted through in-depth interviews with eight working university students. Thematic analysis was used to analyze participants' experiences. The results unveiled barriers in work efficiency, social interactions, and more. Among the most significant supportive mechanisms were communication and safe spaces. Potential benefits included empathy and thoroughness. The research findings were compared with the theoretical foundation, leading to concrete recommendations for organizations and individuals with anxiety disorders. The contribution of this work lies in the knowledge that enables better ways of coping with anxiety disorders in the work environment.
Klíčová slova: health and work; anxiety disorders; work-related barriers associated with anxiety; supportive mechanisms; benefits of anxiety

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 5. 2022
Datum podání práce: 23. 8. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80749/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: