Analýza vybraných rozvojových zemí Afriky v letech 1985-2022: Keňa, Nigérie, Demokratická republika Kongo

Název práce: Analýza vybraných rozvojových zemí Afriky v letech 1985-2022: Keňa, Nigérie, Demokratická republika Kongo
Autor(ka) práce: Holanová, Sabina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Oponenti práce: Kozák, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je poskytnout analýzu sociálního, polického a ekonomického rozvoje spojeného s chudobou ve vybraných afrických ekonomikách. Současně práce představuje strukturu a vývoj rozvojové pomoci směřující do těchto zemí. Rovněž diplomová práce usiluje o zhodnocení efektivnosti oficiální rozvojové pomoci při snižování počtu žijících obyvatel pod hranicí extrémní chudoby ve vybraných zemích. Teoretická část vymezuje na základě literární rešerše koncepty chudoby, příčiny a faktory chudoby, vybrané ekonomické teorie zaměřující se na chudobu a rozvojovou pomoc z pohledu poskytovatelů a dárců. Definuje indikátory, pomocí kterých lze měřit stav chudoby v zemi. Praktická část je zpracována především statistickou a korelační analýzou vybraných ukazatelů spojených s chudobou. Poskytuje analýzu vybraných indikátorů kontinentu jako celku, rozvojové pomoci a následně rozvoje vybraných zemí: Keni, Nigérie a Demokratické republiky Kongo. Prvním ze závěrů je shledaná neefektivita rozvojové pomoci v Keni, kde eradikace chudoby (měřeno hranicí 2,15$ na den) nebyla potvrzena. Ačkoli Nigérie zaznamenala pozitivní vývoj v rámci snižování extrémní chudoby, dle provedené analýzy nelze jednoznačně prokázat souvislost s finančními toky oficiální rozvojové pomoci. Demokratická republika Kongo zaznamenala (dle omezených dostupných dat) redukci počtu obyvatel pod extrémní chudobou, dle provedené analýzy je zde možná návaznost na přijatou oficiální rozvojovou pomoc. Efektivitu oficiální rozvojové pomoci při snižování extrémní chudoby ve vybraných zemích nelze jednoznačně potvrdit. Výstupem analýzy je rovněž zjištění, že podstatnými problémy ve vybraných zemích jsou: proměnlivé politické prostředí, absence právních norem a nestabilní politické instituce, které brání vyšší efektivnosti poskytování rozvojové pomoci.
Klíčová slova: rozvojové země; chudoba; rozvojová pomoc; ekonomický růst
Název práce: Analysis of selected developing countries in Africa 1985-2022: Kenya, Nigeria, Democratic Republic of Congo
Autor(ka) práce: Holanová, Sabina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Oponenti práce: Kozák, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to provide an analysis of social, political and economic development associated with poverty in selected African economies. At the same time, the work presents the structure and development of development aid directed to these countries. The diploma thesis also seeks to evaluate the effectiveness of official development assistance in reducing the number of people living below the extreme poverty line in selected countries. Based on literature research, the theoretical part defines the concepts of poverty, causes and factors of poverty, selected economic theories focusing on poverty and development aid from the point of view of providers and donors. It defines the indicators that can be used to measure the state of poverty in a country. The practical part is mainly processed by statistical and correlational analysis of selected indicators associated with poverty. It provides an analysis of selected indicators of the continent as a whole, development aid and subsequently the development of selected countries: Kenya, Nigeria and the Democratic Republic of Congo. The first of the conclusions is the found ineffectiveness of development aid in Kenya, where the eradication of poverty (measured by the threshold of $2.15 per day) has not been confirmed. Although Nigeria has made positive progress in reducing extreme poverty, the analysis carried out shows no clear link with ODA financial flows. The Democratic Republic of the Congo recorded (according to the limited available data) a reduction in the number of inhabitants below extreme poverty, according to the analysis carried out, there is a possible connection to the received official development aid. The effectiveness of official development assistance in reducing extreme poverty in selected countries cannot be unequivocally confirmed. The output of the analysis is also the finding that the essential problems in the selected countries are: a changing political environment, the absence of legal norms and unstable political institutions, which prevent higher efficiency in the provision of development aid.
Klíčová slova: developing countries; poverty; economic growth; development aid

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 12. 2022
Datum podání práce: 24. 8. 2023
Datum obhajoby: 21. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83098/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: