Daňové faktory ovlivňující alokaci přímých zahraničních investic v zemích Evropské unie

Název práce: Daňové faktory ovlivňující alokaci přímých zahraničních investic v zemích Evropské unie
Autor(ka) práce: Síbrtová, Veronika
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Pavel, Jan
Oponenti práce: Brychta, Karel ; Šebo, Ján
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem disertační práce je identifikovat a zhodnotit význam daňových a dalších relevantních faktorů ovlivňujících alokaci PZI v zemích EU. Analýza byla provedena pomocí pooled OLS a fixních efektů v programu EViews s využitím dat převzatých především z databáze Eurostatu, OECD a Světové banky. Na základě analýz bylo zjištěno, že mezi faktory ovlivňující evropské PZI investované v zemích EU patří velikost ekonomiky, vyspělost ekonomiky, vzdálenost mezi hlavními městy, statutární sazba korporátní daně, členství v EU, počet uzavřených smluv o zamezení dvojímu zdanění, otevřenost ekonomiky. U daňových faktorů byla potvrzena statistická významnost přítomnosti patent-boxu nebo jiného daňově výhodného režimu zdaňování příjmů z nehmotného majetku, neexistence srážkové daně z licenčních poplatků, možnost skupinového zdanění při akvizici holdingové společnosti, neexistence pravidel proti nesouladu mezi domácí a zahraniční daňovou kvalifikací partnershipu. V rámci prezentovaných modelů byly tyto proměnné statisticky významnými proměnnými, které sice byly prezentovány s různými koeficienty, avšak vztah, tj. zda mají pozitivní nebo negativní dopad na PZI, byl pro všechny modely shodný s výjimkou proměnné počtu smluv o zamezení dvojímu zdanění.
Klíčová slova: zdanění nadnárodních společností; pooled OLS; fixní efekty; přímé zahraniční investice; BEPS; patent box
Název práce: Tax factors affecting the allocation of FDI in EU countries
Autor(ka) práce: Síbrtová, Veronika
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Pavel, Jan
Oponenti práce: Brychta, Karel ; Šebo, Ján
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of the PhD thesis is to identify and evaluate the importance of tax and other relevant factors having an impact on the allocation of FDI in EU countries. The analysis was performed using pooled OLS and fixed effects in the EViews program using data taken from the Eurostat, OECD and World Bank databases. Based on the analyses, the factors influencing European FDI invested in EU countries include the size of the economy, the development of the economy, the distance between the capitals, the statutory corporate tax rate, EU membership, the number of double taxation treaties concluded, and the openness of economy. Regarding tax factors, the statistical significance of the presence of a patent box or other tax-advantaged regime of taxation of income from intangible assets, the absence of withholding tax from license fees, the possibility of group taxation upon acquisition of a holding company, and the absence of rules against inconsistency between the domestic and foreign tax qualification of the partnership was confirmed. Within the presented models, these variables were statistically significant variables. Although they were presented with different coefficients, the relationship, i.e. whether they have a positive or negative impact on FDI, was the same for all models apart from number of concluded double tax treaties.
Klíčová slova: patent box; BEPS; fixed effects; foreign direct investments; international taxation; pooled OLS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 4. 2024
Datum podání práce: 25. 4. 2024
Datum obhajoby: 21. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/88311/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: