Dizajn orientačného systému pre gastronomický festival

Název práce: Dizajn orientačného systému pre gastronomický festival
Autor(ka) práce: Kúdelová, Alica
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dědic, Filip
Oponenti práce: Balata, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto bakalárska práca sa zameriava na tvorbu funkčného orientačného systému pre gastronomický festival. Teoretická časť vysvetľuje špecifické odvetvia dizajnu ako event dizajn, dizajn služieb a dizajn orientačného systému, ich fázy a nástroje. Zároveň jednotlivé dizajnové prístupy vzájomne porovnáva, a taktiež definuje roly dizajnérov zahrnutých v dizajnérskom procese. Teoretická časť je zakončená novovytvoreným postupom práce pre dizajn orientačného systému, ktorý kombinuje fázy (výskum, ideácia, prototypovanie, implementácia) a nástroje dizajnu služieb (mapa ekosystému, mapa užívateľskej cesty, brainstorming,..) s nástrojmi dizajnu orientačného systému (informačný, grafický, hardvérový systém,..). Praktická časť postupne realizuje všetky fázy dizajnu orientačného systému, ktorými sú výskum, analýza, ideácia, prototypovanie a prezentácia. Ďalej priamo využíva vhodné nástroje a metódy pri konkrétnom gastronomickom festivale a zaznamenáva všetky potrebné kroky, ktoré prispievajú k vytvoreniu optimálneho užívateľského zážitku. Výskum má podobu terénneho výskumu, hĺbkových rozhovorov a sekundárneho výskumu. Výskumné dáta sú ďalej spracované a analyzované s cieľom hľadania opakujúcich sa vzorcov a insightov. V analýze sú využité aj nástroje ako mapa užívateľskej cesty a mapa ekosystému. Výsledné dáta sú použité v ideácii na generovanie nových riešení pomocou How Might We otázok, brainstormingu a skicovania. V závere ideácie je vytvorený layout festivalu, lokácia a obsah značiek. Z výsledného riešenia sa tvoria dva typy prototypov, ktoré testujú čitateľnosť a zrozumiteľnosť systému na cieľovej skupine. Následne sa definuje materiál a pripevnenie nosičov. V poslednej fáze sa značkám vytvára vizuálna identita a tvorí sa mapa festivalu, ktorá je následne taktiež testovaná. Hlavným cieľom práce je navrhnúť funkčný orientačný systém pre gastronomický festival, ktorý berie ohľad nielen na návštevníka, ale aj na všetky ostatné zúčastnené strany a vnútorné procesy festivalu. Súčasťou bakalárskej práce je vytvorenie postupu práce, ktorý zahŕňa nástroje a metódy dizajnu služieb spoločne s dizajnom orientačného systému. Postup práce zároveň mapuje a detailne popisuje všetky vykonané kroky, a tak bude slúžiť ako pomôcka pre ďalších dizajnérov.
Klíčová slova: dizajn; festival; prototyp; vizuálna identita; značenie; orientačný systém
Název práce: Design of Wayfinding System for a Food Festival
Autor(ka) práce: Kúdelová, Alica
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dědic, Filip
Oponenti práce: Balata, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on creating a functional wayfinding system for a gastronomic festival. The theoretical part explains specific fields of design such as event design, service design, and wayfinding design, their phases, and tools. It also compares various design approaches and defines the roles of designers involved in the design process. The theoretical part concludes with a newly developed work process for designing wayfinding systems, combining phases (research, ideation, prototyping, implementation) and tools of service design (ecosystem map, user journey map, brainstorming,..) with wayfinding system design tools (e.g. information, graphics and hardware system). The practical part progressively implements all phases of wayfinding design, including research, analysis, ideation, prototyping, and presentation. It directly applies suitable tools and methods to a specific gastronomic festival and records all necessary steps contributing to the creation of an optimal user experience at the gastronomic festival. The research takes the form of field research, in-depth interviews and secondary research. Research data are further processed and analyzed to identify recurring patterns and insights. Tools such as user journey map and ecosystem map are also used in the analysis. The resulting data are used in ideation to generate new solutions using How Might We questions, brainstorming and sketching. The ideation concludes with the festival layout, sign locations and sign content. From the resulting solution, two types of prototypes are developed to test the readability and comprehensibility of the system on the target audience. Subsequently, materials and attachment methods for carriers are defined. In the final stage, a visual identity is created for the set of signs, and a festival map is developed, which is then tested. The main goal of the thesis is to propose a functional wayfinding system for a gastronomic festival that considers not only the visitor but also all other stakeholders and internal festival processes. Therefore, this bachelor thesis includes tools and methods of service design, which take a holistic view of the product. The proposed work process for designing the wayfinding system maps and describes in detail all steps taken, thus serving as a guide for future designers.
Klíčová slova: festival; wayfinding system; prototype; design; visual identity; signage
Název práce: Dizajn orientačného systému pre gastronomický festival
Autor(ka) práce: Kúdelová, Alica
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dědic, Filip
Oponenti práce: Balata, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu funkčního orientačního systému pro gastronomický festival. Teoretická část vysvětluje specifická odvětví designu jako event design, design služeb a design orientačního systému, jejich fáze a nástroje. Zároveň jednotlivé designové přístupy vzájemně porovnává, a také definuje role designérů zahrnutých v designérském procesu. Teoretická část je zakončena nově vytvořeným postupem práce pro design orientačního systému, který kombinuje fáze (výzkum, ideace, prototypování, implementace) a nástroje designu služeb (mapa ekosystému, mapa uživatelské cesty, brainstorming,..) s nástroji designu orientačního systému (informační, grafický, hardwarový systém,..). Praktická část postupně realizuje všechny fáze designu orientačního systému, kterými jsou výzkum, analýza, ideace, prototypování a prezentace. Dále přímo využívá vhodných nástrojů a metod při konkrétním gastronomickém festivalu a zaznamenává všechny potřebné kroky, které přispívají k vytvoření optimálního uživatelského zážitku. Výzkum má podobu terénního výzkumu, hloubkových rozhovorů a sekundárního výzkumu. Výzkumná data jsou dále zpracována a analyzována za účelem hledání opakujících se vzorců a insightů. V analýze jsou využity i nástroje jako mapa uživatelské cesty a mapa ekosystému. Výsledná data jsou použita v ideaci ke generování nových řešení pomocí How Might We otázek, brainstormingu a skicování. V závěru ideace je vytvořen layout festivalu, lokace a obsah značek. Z výsledného řešení se tvoří dva typy prototypů, které testují čitelnost a srozumitelnost systému na cílové skupině. Následně se definuje materiál a připevnění nosičů. V poslední fázi se značkám vytváří vizuální identita a tvoří se mapa festivalu, která je následně také testována. Hlavním cílem práce je navrhnout funkční orientační systém pro gastronomický festival, který bere ohled nejen na návštěvníka, ale také na všechny ostatní zúčastněné strany a vnitřní procesy festivalu. Součástí bakalářské práce je vytvoření postupu práce, který zahrnuje nástroje a metody designu služeb společně s designem orientačního systému. Postup práce zároveň mapuje a detailně popisuje všechny provedené kroky, a tak bude sloužit jako pomůcka pro další designéry.
Klíčová slova: prototyp; vizuální identita; značení; design; festival; orientační systém

Informace o studiu

Studijní program / obor: Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2023
Datum podání práce: 5. 5. 2024
Datum obhajoby: 26. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86269/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: