Design prostorového zvuku animovaného filmu

Název práce: Design prostorového zvuku animovaného filmu
Autor(ka) práce: Musilová, Liliana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svoboda, Jaroslav
Oponenti práce: Volejníček, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá designem prostorového zvuku animovaného filmu. Cílem této bakalářské práce je aktualizace zvukové složky konkrétního animovaného filmu, aby odpovídala požadavkům moderní doby. Dalším cílem je také transformovat tento nový zvuk za účelem vytvoření prostorového zvuku. Teoretická část obsahuje rešerši dostupné literatury. V rámci ní je mapován obecný vývoj zvukového filmu v kinematografii. Posléze je zkoumáno historické využití zvuku v animované tvorbě a možné postupy, které jsou používány pro jeho vytvoření. V závěru teoretické časti je zpracován přehled prostorového zvuku a jeho formátů Praktická část práce začíná analýzou relevantních filmů s Mickey Mousem, zkoumající jejich proměnlivost v průběhu posledních sto let. Stylizované zvuky přítomné v prvních filmech se udržely až do současnosti, kdy je ruchová složka pojata více realisticky. Tento posun je pozorován i během analýzy relevantní konkurence. Proces aktualizace zvukové složky začíná detailní analýzou vybraného animovaného filmu Gallopin‘ Gaucho z roku 1928, během které se vytváří pomocný zvukový scénář. S jeho pomocí je vytvořen nový zvukový doprovod filmu, včetně ruchů, atmosfér a hudby. Vzhledem k absenci dialogu je značná část pozornosti přesunuta na často stylizované ruchy. Klíčový charakter starého zvuku je vytvořen pomocí postupů z teoretické části, které jsou využity i k dalším úpravám. V následné mixovací fázi jsou upraveny hlasitosti jednotlivých zvuků a zvukových složek. Smíchaný zvuk je následně ve studiu adaptován do vícekanálového prostorového zvuku, konkrétně do formátu 5.1. Na základě poznatků z rešerše je prostorový zvuk pečlivě využíván ve vhodných momentech. Pro možnost poslechu na větším množství zařízení je navíc vytvořena dodatečná stereofonní verze. Výsledné dílo je zhodnoceno zkušenými zvukovými designéry, což ověřuje kvalitu provedené práce. Zároveň pomáhá identifikovat oblasti, které lze ještě zdokonalit nebo rozšířit, například mix.
Klíčová slova: ruchy; Mickey Mouse; zvukový design; animace; prostorový zvuk
Název práce: Design of Surround Sound for Animated Film
Autor(ka) práce: Musilová, Liliana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Svoboda, Jaroslav
Oponenti práce: Volejníček, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with designing surround sound for an animated film. Its aim is to update the sound component of a specific animated film to meet the requirements of modern times. Another goal is to transform this new sound to create surround sound. The theoretical part includes a review of available literature. It maps the historical development of sound in cinema. Subsequently, the historical use of sound in animation and possible approaches used for its creation are examined. The theoretical part concludes with an overview of surround sound and its formats. The practical part of the thesis begins with an analysis of relevant Mickey Mouse films, exploring their variability over the past century. Stylized sounds present in the early films have persisted to the present day, where the sound component is approached more realistically. This shift is also observed during the analysis of relevant competitors. The process of updating the sound component starts with a detailed analysis of the selected animated film "Gallopin' Gaucho" from 1928, during which an auxiliary sound script is created. With its help, a new sound accompaniment for the film is created, including foley, backgrounds and music. Due to the absence of dialogue, a significant portion of attention is shifted to often stylized foley. The key old sound characteristic is created using methods from the theoretical part, which are also used for further adjustments. The volumes of all sound components are adjusted in the subsequent mixing phase. The mixed sound is then adapted to multi-channel surround sound in the studio, specifically in the 5.1 format. Based on the literature review, surround sound is utilized carefully. Additional stereophonic version is created to enable listening on a wider range of devices. The final work is evaluated by experienced sound designers, verifying the quality of the work performed. It also helps identify areas that can be further improved or expanded, such as the mix.
Klíčová slova: foley; Mickey Mouse; surround sound; animation; sound design

Informace o studiu

Studijní program / obor: Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2023
Datum podání práce: 5. 5. 2024
Datum obhajoby: 26. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86916/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: