Potravinová soběstačnost České republiky v letech 2013 - 2022

Název práce: Potravinová soběstačnost České republiky v letech 2013 - 2022
Autor(ka) práce: Skákalová, Aneta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Oponenti práce: Šmilňák, Richard
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce si klade za cíl vyhodnotit problematiku potravinové soběstačnosti České republiky se zaměřením na období let 2013–2022. Práce zodpovídá otázku, zda byla Česká republika ve zvolené dekádě a vybraných komoditách potravinově soběstačná. V teoretické části jsou charakterizovány relevantní ekonomické teorie týkající se populačního vývoje a dostupnosti potravin. Dále jsou představeny typy soběstačnosti, výpočet míry potravinové soběstačnosti a možnosti jejího měření. V neposlední řadě je pro trh s potravinami definována jeho nabídková strana (tzn. zemědělský půdní fond) a poptávková strana (tzn. spotřebitel). V praktické části jsou zkoumána data vybraných komodit týkající se produkčních a spotřebních možností, na jejichž základě je vyhodnocena míra soběstačnosti. Dále je zanalyzován agrární zahraniční obchod konkrétně dovoz a vývoz sledovaných komodit. Empirický výzkum je doplněn diskuzí o spotřebních trendech v současnosti. Mezi hlavní závěry z provedeného výzkumu patří následující. Česká republika ve sledované dekádě vykazovala výrazně vyšších hodnot soběstačnosti u komodit rostlinného původu než u živočišného. Soběstačná byla u komodit pšenice, kukuřice a cukr. V rámci živočišných komodit dosahovala soběstačnosti pouze u hovězího masa a mléka. Přidanou hodnotou práce je vyjma dospění k výše uvedeným výsledkům, propojení analyzovaných dat s faktickými událostmi, které skrze časovou řadu nastaly.
Klíčová slova: zahraniční obchod; spotřeba; potravinová soběstačnost; Česká republika; potraviny
Název práce: Food self-sufficiency od the Czech republic in 2013 - 2022
Autor(ka) práce: Skákalová, Aneta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Oponenti práce: Šmilňák, Richard
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis aims to evaluate the issue of food self-sufficiency of the Czech Republic with a focus on the period 2013-2022. The thesis answers the question whether the Czech Republic was food self-sufficient in the selected decade and selected commodities. In the theoretical part, relevant economic theories related to population development and food availability are characterized. The types of self-sufficiency, the calculation of the food self-sufficiency rate and the possibilities of its measurement are also presented. Last but not least, the supply side (i.e. the agricultural land stock) and the demand side (i.e. the consumer) of the food market are defined. In the practical part, data on production and consumption possibilities of selected commodities are examined, on the basis of which the degree of self-sufficiency is evaluated. Furthermore, agrarian foreign trade is analysed, specifically imports and exports of the commodities under study. The empirical research is complemented by a discussion of current consumption trends. The main conclusions from the research conducted include the following. In the decade under review, the Czech Republic showed significantly higher self-sufficiency values for commodities of plant origin than for those of animal origin. Self-sufficiency was higher for wheat, maize and sugar commodities. Within animal commodities, it was self-sufficient only in beef and milk. The added value of the paper, apart from arriving at the above results, is the linking of the analysed data to actual events that occurred through the time series.
Klíčová slova: food self-sufficiency; Czech republic; consumption; foreign trade; food

Informace o studiu

Studijní program / obor: Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 2. 2024
Datum podání práce: 9. 5. 2024
Datum obhajoby: 26. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/87482/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: