Soudy jako čistý veřejný statek

Autor práce: Černíková, Lily
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krbová, Jana
Osoba oponující práci: Nový, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Soudy jako čistý veřejný statek
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce definuje soudy jako čisté veřejné statky. Zabývá se začleněním soudů mezi státní moci, pojednává o soudech z hlediska výkonu státní správy Upozorňuje na problém soustavy soudů, která z hlediska územního nekoresponduje s územním rozdělením České republiky a na toto zároveň navazuje výzkumem dopravní obslužnosti soudů. Následně zkoumá problematiku poskytování služeb soudy a spokojenost občanů s těmito službami.
Klíčová slova: státní moc; služby soudu; soudy; dopravní obslužnost; veřejný statek

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu veřejného sektoru
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Soudy jako čistý veřejný statek
Překlad názvu: Courts of Justice as a Clean Public Good
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis defines courts as pure public goods. It deals with the inclusion of the courts of the state powers, deals with the courts in terms of performance of the state administration. It draws attention to the problem of the system of courts, which doesn't correspond in terms of the territoral aspect with distribution of land in the Czech Republic and also connects on this research transport service courts. Then examines the issue of provision of services and satisfaction of the courts of such services.
Klíčová slova: services of courts; courts; state power; transport service; public good

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management of the Public Sector
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 4. 2006
Datum podání práce: 30. 4. 2008
Datum obhajoby: 16.09.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce17277_xcerl48.pdf [2,73 MB]
Oponentura12574_novyja.pdf [74,86 kB]
Hodnocení vedoucího17277_krbova.pdf [104,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/17277/podrobnosti