Modelování podnikových procesů

Autor práce: Skala, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Řepa, Václav
Osoba oponující práci: Pálka, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Modelování podnikových procesů
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá tématem Modelování podnikových procesů se zaměřením na metriky procesního rozhraní. Cílem práce je navrhnout architekturu metrik, která umožnila sestrojit typové metriky procesního rozhraní. Na začátku je čtenář seznámen se základními pojmy souvisejícími s procesním modelováním, procesním řízením a spojením strategie a metrik. Následuje část popisující vytvořenou architekturu metrik, která se orientuje na podporu procesního řízení organizace. Sada typových metrik byla vybrána s přihlédnutím na možnost jejich umístnění na procesní rozhraní. Takto vytvořená sada by při implementaci do organizace měla pomoci propojit strategii s procesy. V poslední části práce následuje praktická aplikace získaných znalostí na projektu PARMA. Tento projekt se zabývá návrhem a zavedením procesního řízení do úřadu městské části Prahy 10. V práci jsou analyzovány dva procesy, na které jsou aplikovány závěry získané v teoretické části práce.
Klíčová slova: ABC/ABM; SLM; SLA; ITIL; procesní rozhraní; metrika; podnikový proces; strategie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Modelování podnikových procesů
Překlad názvu: Modeling business processes
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis deals with the theme of Modeling business processes with orientation to the metric process interface. The aim of the thesis is to design the architecture of metric, which enabled to construct type metrics of the process interface. Firstly, the reader is informed about the basic terms related to process modeling, process management and connection of strategy with metrics. The next part describes the architecture of metrics created, which is oriented to supporting the process management of the organization. The set of type metrics was chosen with consideration to the possibility of their placement on process interface. The set created in this manner should help to connect strategy with processes when implementing into organization. The last part of the thesis describes the practical application of knowledge obtained in the PARMA project. This project deals with the proposal and implementation of the process management into the Bureau of the Municipality of Prague 10. The thesis deals with two processes and the conclusions obtained in the theoretic part of the thesis are applied herein.
Klíčová slova: ABC/ABM; SLM; strategy; SLA; ITIL; process interface; metric; business process

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2008
Datum podání práce: 30. 6. 2009
Datum obhajoby: 09.09.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce14232_xskaj17.pdf [473,40 kB]
Oponentura12346_Pálka.jpg [868,34 kB]
Hodnocení vedoucího14232_repa.pdf [121,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/14232/podrobnosti