Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Product Information Management - bohatství ukryté v datech o produktu

Autor práce: Bort, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Slánský, David
Osoba oponující práci: Pour, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Product Information Management - bohatství ukryté v datech o produktu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: V dnešní náročné době jsou hlavními rysy většiny odvětví převis nabídky nad poptávkou a tvrdé konkurenční podmínky. Úspěch má pouze ten, kdo je schopen uspokojit specifické potřeby zákazníků, efektivně spolupracovat s dodavateli v rámci celého dodavatelského řetězce a v neposlední řadě také ten, kdo je schopen urychlit výměnu vnitropodnikových informací. Organizace je tak nucena neustále hledat nová a inovativní řešení, což není možné bez standardizace a co největší automatizace podnikových procesů. Diplomová práce se věnuje jednomu z možných řešení vzniklé situace -- správě klíčových dat o produktech (PIM). Jelikož je určena především byznys manažerům (IT laikům), v úvodu odpovídá na otázku, proč je důležité klíčová data znát a řídit je. Specializuje se však na řízení dat o produktech, přináší jeho ucelený přehled včetně výhod a nevýhod zavedení a dopadů na finanční i organizační stránku společnosti. Další část popisuje zjednodušený nicméně aplikovatelný postup analýzy správy a řízení dat (s důrazem na PIM) a následně na základě rešerší uvádí hlavní chyby při jeho zavádění. Kromě přehledu dodavatelů řešení PIM představuje práce také nejnovější trendy jeho užití. Vedle interní synchronizace dat rozebírá práce několik standardů pro produktová data -- nezbytném kroku pro externí datovou synchronizaci. Té se pak týká praktická část. Celá práce je koncipována tak, aby organizaci přinesla jednoduchý, avšak celistvý, a proto účinný nástroj pro správu klíčových dat o produktu a pomohla jí tak získat konkurenční výhodu.
Klíčová slova: Data Governance; United Nations Standard Product and Services Code; Product Information Management; globální produktová klasifikace; Master Data Management; externí datová synchronizace; Trendy v PIM; interní datová synchronizace; Standardy produktů; Global Data Synchronization Network

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Product Information Management - bohatství ukryté v datech o produktu
Překlad názvu: Product Information Management - the fortune hidden in product data
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The exceeding supply over demand and very hard competitive conditions are nowadays the main features of the majority of sectors. A successful company is the one that is able to satisfy specific customers' needs, the one that has efficient cooperation with its suppliers throughout the whole supply chain and also the one that is able to speed up the in-house information exchange. Thus the company has to seek constantly new and innovative solutions. This is not possible without standardization and automatization of business processes. This master's thesis is dedicated to one of the possible solutions -- the Product Information Management (PIM). Since it is intended for business managers (without deep IT knowledge), at the beginning it answers the question why it is so important to know master data and to manage it. It specializes in managing product data, brings its comprehensive overview and identifies the advantages and drawbacks of the implementation as well as financial and organizational impacts. The consecutive chapter deals with simplified yet applicable approach to data management analysis (with emphasis on the PIM) and based on research, it mentions main mistakes of the implementation. In addition to the overview of main vendors of the PIM solution, it presents the latest trends in the PIM. Besides internal data synchronization, the thesis analyses several product standards -- the fundamental step towards external data synchronization, the key topic of the practical part. The whole thesis is conceived to provide an organization with a simple yet compact and therefore very effective tool for master product data insight and thus to help it to gain a competitive advantage.
Klíčová slova: Global Data Synchronization Network; United Nations Standard Product and Services Code; Global Product Classification; External data synchronization; Internal data synchronization; Product standards; Trends in PIM; Master Data Management; Product Information Management; Data Governance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2008
Datum podání práce: 30. 6. 2009
Datum obhajoby: 08.09.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce12343_xbort02.pdf [537,21 kB]
Veřejná příloha2579_xbort02.pdf [30,31 kB]
Oponentura12531_pour.pdf [38,07 kB]
Hodnocení vedoucího12343_slansky.pdf [121,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/12343/podrobnosti