Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Virální marketing na internetu

Autor práce: Štverák, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šalamon, Tomáš
Osoba oponující práci: Svatoš, Oleg

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Virální marketing na internetu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce poskytuje přehled o virálním marketingu a díky němu čtenář může zjistit, zda by pro něj mohl být virální marketing (v jakékoliv podobě) tou správnou cestou. Je popsán proces, kterým se lze nechat inspirovat při realizaci virální kampaně. Práce zahrnuje analýzu konkrétního virálního webového projektu. Cílem práce je vytvořit rozdělení jednotlivých složek virálního marketingu, stanovit předpoklady, které by měly být splněny, aby byl virální marketing úspěšný, navrhnout, jak využít v oblasti virálního marketingu sociální síť Facebook a zhodnotit jednotlivé složky této služby pro možnosti propagace, provést analýzu vlastních virálních projektů a zmapovat klíčové faktory jejich úspěchu. Hlavní přínosem práce je poskytnutí základních informací o virálním marketingu, získání přehledu využití služby Facebook pro virální marketing a v analýze spuštěných virálních aplikací a z nich plynoucích poznátků.
Klíčová slova: média; marketing; buzz; viral; facebook; word-of-mouth; guerrilla marketing; buzzmarketing; virální marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Virální marketing na internetu
Překlad názvu: Viral marketing on the Internet
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Thesis provides an overview of viral marketing. It describes the process by which you can be inspired to implement viral campaign. The thesis includes analysis of specific viral Web project. The aim of this thesis is to create a breakdown of the various components of viral marketing, to establish conditions that should be satisfied for the viral marketing to success, suggesting how to use viral marketing on social network Facebook and evaluate the various components of this service for the promotion possibilities, to analyze own viral projects and map out the key factors for their success. The main benefit of the thesis is to provide basic information about viral marketing, an overview of the use of Facebook services for viral marketing and viral analysis of running applications and their resulting knowledge.
Klíčová slova: media; marketing; buzz; viral; facebook; word-of-mouth marketing; guerrilla marketing; buzzmarketing; viral marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2008
Datum podání práce: 26. 1. 2009
Datum obhajoby: 09.02.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce14113_xstvm02.pdf [1,12 MB]
Veřejná příloha3054_xstvm02.pdf [139,86 kB]
Veřejná příloha3055_xstvm02.pdf [134,68 kB]
Oponentura13643_svatoso.pdf [330,59 kB]
Hodnocení vedoucího14113_salamont.pdf [43,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/14113/podrobnosti