Půjčky a dluhy

Autor práce: Koubková, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pokorný, Pavel
Osoba oponující práci: Pokorná, Magdalena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Půjčky a dluhy
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou půjček a dluhů. V první části práce jsou popsány půjčky a úvěry. Dále jsou zde uvedeny jednoduché výpočty týkající se úvěrů. V práci je též zmíněn dopad ekonomické krize na půjčky. Druhá část práce se zabývá problematikou dluhů. Hlavní důraz je kladen na osobní bankrot, který je zde rozebrán dopodrobna. Součástí práce je též kapitola věnující se registrům dlužníků. Práce se zaměřuje spíše na fyzické osoby, právnické osoby a stát jsou zde zmíněni jen okrajově.
Klíčová slova: dluhy; půjčky; rejstříky dlužníků; osobní oddlužení

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu informací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Půjčky a dluhy
Překlad názvu: Loans and Debts
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with loans and debts. The first section describes loans and credits. There are presented simple calculations relating to the loans. The thesis also mentions the impact of financial crisis on loans. The second part deals with the debts. The main emphasis is on personal bankruptcy, which is analyzed in detail. Part of this work is also a chapter devoted to the registers of debtors. Thesis focuses more on personal entities; legal entities and the state are mentioned only in passing.
Klíčová slova: personal bankruptcy; debtors registers; debts; loans

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Information Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2009
Datum podání práce: 20. 4. 2010
Datum obhajoby: 25.05.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce21928_xkouj40.pdf [1,41 MB]
Oponentura14822_Pokorná.pdf [176,99 kB]
Hodnocení vedoucího21928_pokorpa.pdf [189,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/21928/podrobnosti