Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Predpoveď finančnej tiesne podniku prostredníctvom metód finančnej analýzy

Autor práce: Mišík, Igor
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Strnad, Lucien
Osoba oponující práci: Schönfeld, Jaroslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Predpoveď finančnej tiesne podniku prostredníctvom metód finančnej analýzy
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Predmetom spracovania práce na tému analýza podniku v tiesni je podnik Olšanské papírny a.s., ktoré sa 19.2. 2009 ocitli v konkurznom konaní. Cieľom práce bolo zistiť, či sa pomocou metód finančnej analýzy dá predpovedať úpadok firmy v budúcnosti. Práca sa skladá z teoretickej časti, v ktorej sa venujem popisu jednotlivých metód využitých v praktickej časti, ako aj definícií podniku v tiesni a rozdelení sústav pomerových ukazovateľov podľa vlastností. Druhá, praktická časť, v krátkosti popisuje analyzovaný podnik a jednotlivé metódy finančnej analýzy aplikované na konkrétnom podniku. Zahŕňa aj tabuľku jednotlivých bankrotných a bonitných modelov s pravdepodobnosťami, ktorými predpovedajú bankrot podniku a grafické medzipodnikové porovnanie s odvetvím prostredníctvom Spider analýzy.
Klíčová slova: Altman; Index bonity; Beerman; finančná analýza; podnik v úpadku; Beaver; bonitné modely; Rudolf Doucha; bankrotné modely; Spider analýza; Grünwald; IN05; Zmijewski

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Predpoveď finančnej tiesne podniku prostredníctvom metód finančnej analýzy
Překlad názvu: Predictions of financial distress of a company through financial analysis methods
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The subject of the processed work on theme analysis of the company in distress is a business Olšanské papírny a.s. which has entered bankruptcy proceeding on 2.19. 2009. The aim of the work was to determine whether the methods of financial analysis can predict the fall of business in the future. The work consists of a theoretical part, which is a description of the methods used in the practical part and includes definitions of business in distress and division of system of ratio indicators according to their properties as well. The second, practical part, briefly describes the company and analyzes the various methods of financial analysis applied to a particular company. It also includes a table of individual bankrupt models with probabilities that predict bankruptcy of a company and graphical inter-company comparison with sector through the Spider analysis.
Klíčová slova: Altman; Grünwald; Beerman; Beaver; Index bonity; IN05; Rudolf Doucha; Zmijewski; financial analysis; models of bankruptcy; Taffler; Spider analysis; firm in bankruptcy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2009
Datum podání práce: 1. 5. 2010
Datum obhajoby: 25.05.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce21778_xmisi02.pdf [788,88 kB]
Veřejná příloha3618_xmisi02.pdf [252,30 kB]
Oponentura15682_schj02.pdf [273,89 kB]
Hodnocení vedoucího21778_strl01.pdf [169,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/21778/podrobnosti