Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Rezervy v účetnictví podnikatelů/Provisions in Accounting of Businesses

Autor práce: Jakubcová, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Míková, Marie
Osoba oponující práci: Roubíčková, Jaroslava

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Rezervy v účetnictví podnikatelů/Provisions in Accounting of Businesses
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou rezerv. Její podstatná část je věnována oblasti zjevných rezerv. V první kapitole je uvedeno obecné vymezení rezerv spolu s několika všeobecně uznávanými zásadami, které tvorbu rezerv nejvíce ovlivňují. Práce dále přibližuje úpravu rezerv podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a podle české legislativy -- podle účetních předpisů i podle jiných zákonů upravujících tvorbu rezerv. Mezinárodní úprava rezerv je v práci následně porovnána s českým přístupem k rezervám. Vzhledem k připravované novelizaci úpravy rezerv v rámci IFRS je část práce zaměřená i na podstatné navrhované změny. V poslední kapitole je řešena problematika rezerv tichých. Je zde uveden životní cyklus, význam a příklady tichých rezerv v praxi.
Klíčová slova: IAS 37; rezervy; zásada opatrnosti; tiché rezervy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Rezervy v účetnictví podnikatelů/Provisions in Accounting of Businesses
Překlad názvu: Provisions in Accounting of Businesses
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis deals with problems of provisions. Its substantial part is devoted to obvious provisions. First of all, there is metioned a general determination of provisions and some of Generally accepted accounting principles, which have the largest influence on formation of provisions. The thesis describes provisions according to International Financial Reporting Standards and according to the Czech legislation. Consequently, the thesis compares czech approach to provisions with IFRS's approach. With regard to upcoming amendments of provision in IFRS the part of thesis reports essential proposed changes. The end of the thesis is devoted to buried reserves. There is mentioned life cycle, meaning and examples of buried reserves.
Klíčová slova: prudence principle; buried reserves; IAS 37; provisions

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 12. 2009
Datum podání práce: 30. 6. 2010
Datum obhajoby: 02.06.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce23574_xjakk02.pdf [693,22 kB]
Oponentura14952_roubicko.pdf [31,18 kB]
Hodnocení vedoucího23574_mikova.pdf [34,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/23574/podrobnosti