Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza vybrané reklamní kampaně v kategorii sociálně ekologické komunikace

Autor práce: Hokrová, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Osoba oponující práci: Mikeš, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vybrané reklamní kampaně v kategorii sociálně ekologické komunikace
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřená na analýzu reklamní kampaně v kategorii sociálně ekologické komunikace. Reklama je fenoménem dnešní doby. Je součástí každodenního života každého z nás. Je všude kolem nás. Tato práce informuje čtenáře o termínech marketingové komunikace, komerční komunikace, či formy komerčních komunikací, přičemž reklama je právě jednou z těchto forem. V této práci je detailněji rozebrána venkovní neboli outdoor reklama, jakožto nejpestřejší forma reklamy vůbec. Třetí kapitola práce je věnována etickému Kodexu reklamy, který za účelem regulace reklamy vydává Rada pro reklamu. Následující kapitola pojednává o problematice sociální reklamy, jejím významu a specifikách. Závěr této bakalářské práce je zaměřen na samotnou analýzu reklamní kampaně "Žiješ, protože tě rodiče chtěli". Tato kapitola popisuje samotnou kampaň, jejího zadavatele, zmiňuje postoj Rady pro reklamu vůči dané kampani a obsahuje informace o provedeném výzkumu a jeho výsledcích.
Klíčová slova: výzkum; reklamní kampaň; sociální reklama; venkovní reklama; marketingové a komerční komunikace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vybrané reklamní kampaně v kategorii sociálně ekologické komunikace
Překlad názvu: Analysis of selected advertising campaign in the category of socio-environmental communication
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis focuses on the analysis of advertising campaign in the category of socio-ecological communication. Advertising is a phenomenon of these days. It is part of everybody's everyday life. It is all around us. This thesis informs readers about the terms of marketing communications, business communications, and forms of commercial communications of which advertising is just one form. In this work the outdoors or outdoor advertising is analyzed in detail, as the most varied form of advertising ever. The third chapter is devoted to the ethical code of advertising which is issued by the Council for promotion in order to regulate advertising. The next chapter deals with issues of social advertising, its importance and specifics. The conclusion of this thesis is focused on the analysis of the advertising campaign "You live because your parents wanted you." This chapter describes the actual campaign, its submitter, refers to the attitude of the Council for promotion towards the campaign and provides information on the conducted research and its results.
Klíčová slova: social advertising; outdoor advertising; research; advertising campaign; marketing and commercial communications

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2009
Datum podání práce: 16. 4. 2010
Datum obhajoby: 11.06.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce23288_xhokl00.pdf [3,73 MB]
Oponentura16811_mikesj.pdf [21,19 kB]
Hodnocení vedoucího23288_postler.pdf [22,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/23288/podrobnosti