Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Administrativní náročnost veřejných výdajových programů

Autor práce: Forgáčová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavel, Jan
Osoba oponující práci: Vítek, Leoš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Administrativní náročnost veřejných výdajových programů
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na zjištění administrativní náročnosti zvoleného veřejného výdajového programu - operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V práci je uvedena teorie veřejných výdajů, veřejných výdajových projektů a administrativních nákladů v potřebném rozsahu. Dále je popsán samotný operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jádrem práce je vlastní analýza administrativní náročnosti u tří typů realizovaných projektů, přičemž administrativní náročnost je sledována u vybraných projektů na různých úrovních implementačního systému. Zjištěné hodnoty administrativní náročnosti jsou porovnávány, hodnoceny a komentovány. Na základě zjištěných údajů jsou formulovány problematické okruhy, ve kterých je prostor pro možné úspory na straně administrativních nákladů. Pro zjištění potřebných údajů bylo využito dotazníkového šetření.
Klíčová slova: veřejný výdajový program; strukturální fondy; dotazníkové šetření; administrativní náročnost; operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost; individuální projekt ostatní; individuální projekt národní; grantový projekt; administrativní náklady

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Administrativní náročnost veřejných výdajových programů
Překlad názvu: The administrative burden of public spending programs
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis is focused on finding administrative costs of the selected public spending program - the Operational Programme Education for Competitiveness. The work presents the theory of public expenditure, public spending projects and administrative costs to the extent required. There is also described the Operational Programme Education for Competitiveness itself. The core is in the analysis of administrative costs for the three types of projects, the administrative burden is watched in the selected projects at various levels of implementation structure. The values observed are compared, evaluated and commented. The problematic areas are formulated pursuant to the observed data. To determine the necessary data has been used a questionnaire survey.
Klíčová slova: survey; red tape; project; public spending program; Structural Funds; operational Programme Education for Competitiveness; grants; administrative costs

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 11. 2009
Datum podání práce: 30. 6. 2010
Datum obhajoby: 11.06.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce22662_xfore01.pdf [1015,30 kB]
Oponentura16334_vitek.pdf [71,77 kB]
Hodnocení vedoucího22662_pavelj.pdf [71,91 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/22662/podrobnosti