Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve společnosti SAP BSCE

Autor práce: Čamrová, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šikýř, Martin
Osoba oponující práci: Švůgerová, Anna

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve společnosti SAP BSCE
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce seznamuje čtenáře se současnými trendy v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a poskytuje uspořádaný pohled na problematiku, vysvětluje základní pojmy, formy, metody vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a vytváří základ pro pochopení významu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Teoretická část práce je zaměřena především na pochopení pojmů, rozdělení základních metod vzdělávání a rozvoje do tří skupin -- on the job, off the job a metod na rozhraní. Pro úplnost jsou zachyceny i vývojové směry a trendy, kterými se vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ubírají, a legislativní úprava podnikového vzdělávání v České republice. Součástí práce jsou také vybraná statistická data ze šetření Další odborné vzdělávání Evropského statistického úřadu z roku 2006. Praktická část zahrnuje popis a analýzu vzdělávacích a rozvojových aktivit ve společnosti SAP BSCE, včetně jejich následného zhodnocení, případně navržení zlepšení.
Klíčová slova: SAP; metody; zaměstnanci; rozvoj; vzdělávání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve společnosti SAP BSCE
Překlad názvu: Employee Education and Development in the company SAP BSCE
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This paper familiarizes the readers with the contemporary trends in the area of employee education and development and offers aligned perspective on the issue, explains the basic notions, forms and methods of employee education and development and creates the foundation to understanding the importance of the education and development of the employees. The theoretical part of this paper focuses on understanding the notions and the division of the education and development methods into three groups - on the job, off the job and marginal methods. For the sake of completeness, I also mention the direction and trends in which the employee education and development progresses as well as the legislative adjustments of the corporate education in Czech republic. A part of this paper are also selected data from the 2006 survey "Further Expertising Education", done by the European Statistics Agency. The practical part focuses on the description and analysis of the education and development activities in the company SAP BSCE, including their evaluation and the prospective suggestions for improvement.
Klíčová slova: development; SAP; methods; education; employees

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 1. 2010
Datum podání práce: 14. 5. 2010
Datum obhajoby: 18.06.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce24364_xcamk00.pdf [591,70 kB]
Oponentura17081_Švůgerová.pdf [54,14 kB]
Hodnocení vedoucího24364_sikyrm.pdf [30,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/24364/podrobnosti