Analýza strukturální nezaměstnanosti v Jindřichohradeckém regionu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza strukturální nezaměstnanosti v Jindřichohradeckém regionu
Autor práce:
Šabatková, Aneta
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Vostrovská, Zdenka
Osoba oponující práci:
Vebrová, Ludmila
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na aktuální problém trhu práce v ČR, konkrétně na strukturální nezaměstnanost. Cílem práce bude analýza jednotlivých faktorů ovlivňujících strukturální nezaměstnanost vybraného regionu v ČR, zjištění do jaké míry je schopný predikovat vývoj těchto faktorů a jaké nástroje použít na snížení strukturální nezaměstnanosti. V první části se zaměřím na vymezení základních pojmů, jako je nabídka a poptávka po práci, vymezení a druhy nezaměstnanosti. Zmíněna bude také státní politika zaměstnanosti v ČR a její nástroje. V druhé části obecně charakterizuji postavení vybraného okresu v ekonomické a demografické oblasti, provedu již zmíněnou analýzu, zmapuji vývoj míry nezaměstnanosti v posledních letech, hlavní aktéry na poptávkové straně trhu práce, dále strukturu nezaměstnanosti (např. dle věku, pohlaví, vzdělání) a strukturu zaměstnanosti podle odvětvové klasifikace ekonomických činností OKEČ a CZ-NACE (od 1.1.2008). Pro analýzu budou použita empirická data ze statistické ročenky Jihočeského kraje, odborná literatura a data poskytnutá tamějším Úřadem práce.
Klíčová slova:
trh práce; aktivní politika zaměstnanosti; míra nezaměstnanosti; nezaměstnanost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 3. 2010
Datum podání práce:
13. 5. 2010
Datum obhajoby:
22.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
25337_xsaba00.pdf [848,74 kB]
Oponentura:
16489_vebl01.pdf [120,65 kB]
Hodnocení vedoucího:
25337_vosz01.pdf [271,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/25337/podrobnosti