Marketingová komunikace Národního muzea; Komunikace vázaná na stěžejní krátkodobé výstavy v hlavní budově v letech 2005 - 2008

Autor práce: Kmeťová, Markéta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Černá, Jitka
Osoba oponující práci: Gabriel, Zbyněk

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingová komunikace Národního muzea; Komunikace vázaná na stěžejní krátkodobé výstavy v hlavní budově v letech 2005 - 2008
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce "Marketingová komunikace Národního muzea v Praze; Komunikace vázaná na stěžejní krátkodobé výstavy v hlavní budově v letech 2005 -- 2008" je zaměřena na charakteristiku komunikace Národního muzea s veřejností a popis nejčastěji využívaných nástrojů při propagaci stěžejních tématických výstav. Pomocí vzájemné komparace jednotlivých kampaní mapuje vývoj marketingové komunikace a rozdíly v jejich zpracování. Hlavním cílem práce je zdůraznit pozitivní stránky aplikace marketingových metod kulturními institucemi. Popis jednotlivých kampaní odráží schopnost organizace využít základních prvků komunikačního a mediálního mixu. Obsahová analýza publicity na internetu doplňuje shrnutí marketingového dopadu kampaní. Závěr práce je věnován zjištění povědomí o výstavní činnosti Národního muzea a znalosti kampaní mezi veřejností formou kvantitativní sondy a celkovému shrnutí problematiky využívání marketingových technik kulturními zařízeními.
Klíčová slova: propagační kampaně kulturních institucí; Národní muzeum v Praze; výstava Lovci mamutů; výstava Zlaté časy médií; Marketingová komunikace kulturních organizací; výstava Republika; výstava Stopy lidí

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingová komunikace Národního muzea; Komunikace vázaná na stěžejní krátkodobé výstavy v hlavní budově v letech 2005 - 2008
Překlad názvu: The marketing communication of the National museum in Prague
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis "The marketing communication of the National museum in Prague" focuses on the communication of the National museum with public and characterizes some principles of marketing which the National museum uses for advertising its main exhibition. This thesis also monitors modifications of the processing of the campaigns in time. The main aim is to highlight positive aspects of the application of marketing techniques in marketing cultural institutions. Description of each campaign reflects the organization's ability to use basic elements of communication and media mix. Content analysis of online publicity completes summary of the impact of marketing campaigns. The final part tries to find solutions of the public awareness of the National Museum's exhibition and knowledge in campaigns. It is realized by a quantitative probe. It also offers an overall summary of the problems of using marketing techniques by cultural organizations.
Klíčová slova: advertising campaign; The Republic; Human traces; Golden age of media; National museum in Prague; Mammoth Hunters; Marketing communication of the cultural institutions

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2009
Datum podání práce: 30. 6. 2010
Datum obhajoby: 21.06.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce23813_xkmem03.pdf [846,57 kB]
Veřejná příloha3985_xkmem03.doc [2,22 MB]
Oponentura16202_Gabriel.pdf [88,54 kB]
Hodnocení vedoucího23813_cernaj.pdf [88,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/23813/podrobnosti