Financování vysokých škol v ČR a školné

Autor práce: Sysel, Marek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Urbánek, Václav
Osoba oponující práci: Kubík, Rudolf

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Financování vysokých škol v ČR a školné
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o financování vysokých škol v České republice. Primárním cílem je zhodnotit současný systém financování a poukázat na jeho nedostatky. První část práce se zabývá samotným významem vysokého školství a nahlíží na něj jako na smíšený veřejný statek. Zmiňuje důvody, pro které je společensky a ekonomicky žádoucí vynaložit na vysoké školství dostatečný objem finančních prostředků a věnuje se přínosům, které z něho plynou celé společnosti, ale i konkrétním jednotlivcům. Zaměřuje se na financování soukromých a zejména veřejných vysokých škol, státní vysoké školy jsou zmíněny pouze okrajově. Dále ukazuje vývoj vysokého školství prostřednictvím vybraných grafů a statistických ukazatelů. V současné době je školství financováno převážně z veřejných zdrojů. V této práci jsou popsány důvody, proč tomu tak je a zmíněny možné varianty, jak přiblížit vysoké školství soukromému sektoru a tím zlepšit jejich vzájemnou spolupráci. Poměrně velká část práce je vyhrazena problematice školného a jeho aktuálním návrhům.
Klíčová slova: Školné; Financování; Vysoké školy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Financování vysokých škol v ČR a školné
Překlad názvu: Financing of Universities and tuition fees
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the funding of universities in the Czech Republic. The primary objective is to evaluate the current funding system and highlight its shortcomings. The first part deals with the very meaning of higher education and sees it as a mixed public good. Mentions the reasons for that is socially and economically desirable to make higher education a sufficient amount of money and takes the benefits they derive from it the whole society, but also specific individuals. It focuses on the financing of private and especially public universities, state universities are mentioned only in passing. It also shows the development of higher education through selected graphs and statistics. Currently, schools financed mostly from public sources. This paper describes why this happens and discussed possible options of bringing higher education to the private sector and thereby improve their mutual cooperation. A relatively large part is reserved the issue of tuition fees and the current proposals.
Klíčová slova: Tuition fees; Universities; Financing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 4. 2010
Datum podání práce: 31. 1. 2011
Datum obhajoby: 03.02.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce26363_xsysm03.pdf [802,65 kB]
Oponentura19447_kubr01.pdf [63,92 kB]
Hodnocení vedoucího26363_urbanek.pdf [67,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/26363/podrobnosti