Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Internetová reklama jako nástroj marketingu

Autor práce: Šolín, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Krsek, Libor
Osoba oponující práci: Horný, Stanislav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Internetová reklama jako nástroj marketingu
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o internetové reklamě jako nástroji marketingu. Cílem této práce je správné pochopení pojmu internetová reklama a také souhrn nepsaných pravidel a doporučení internetové reklamy pro firmy. Teoretická část se zabývá marketingovým mixem jako důležitým prvkem marketingu, pokračuje vysvětlováním pojmu internetová reklama a jejích třech nedílných části. Mezi tyto části řadíme Search marketing, Textovou reklamu, Plošnou reklamu. Každé z těchto části je věnována samostatná kapitola vysvětlující podstatu daného pojmu. V závěru teoretické části jsou zmíněny modely pro platbu za reklamu a také nástroje pro měřitelnost internetové reklamy. Praktická část je rozdělena na dva díly. První obsahuje výběr firmy, na které je testován nástroj Google Analytics. Výsledky měření jsou zobrazeny na příkladech a náležitě interpretovány. Druhý díl obsahuje vyhodnocený marketingový průzkum. Výsledky jsou použity spolu s daty z měření pro vyhodnocení hypotéz. Následně jsou sepsána zmiňovaná pravidla a doporučení.
Klíčová slova: Pravidla; Doporučení; Grafická reklama; Plošná reklama; Internetový vyhledávač; Google Analytics; Marketingový mix; Internetová reklama; Reklama; Hypotéza; Textová reklama; Search Marketing; Internet

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Internetová reklama jako nástroj marketingu
Překlad názvu: Internet advertising as a marketing tool
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with online advertising as a marketing tool. The aim of this thesis is a proper understanding of the concept of internet advertising and a summary of unwritten rules and recommendations of internet advertising for firms. A theoretical part deals with the marketing mix as an important element of marketing, continued by explaining the concept of online advertising and its three integral parts. These parts consist of search marketing, text ads, billboards. Each of these parts has got a separate chapter explaining concept's essence. At the end of the theoretical part there are models of paying for advertising discussed as well as tools for a measurability of online advertising. A practical part is broken down into two parts. The first part consists of a selection of companies, which are tested by Google Analytics. Results are shown in the examples and clearly interpreted. The second part consists of an evaluation of marketing research. The results are used together with data from measurement to evaluate the hypotheses. Then there are written rules and recommendations as I have mentioned above.
Klíčová slova: References; Hypothesis; Graphic advertising; Content advertising; Search Marketing; Internet searcher; Google Analytics; Marketing mix; Advertising; Internet; Rules; Billboard advertising; Internet Advertising

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 9. 2010
Datum podání práce: 5. 12. 2010
Datum obhajoby: 24.01.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce28562_xsolp05.pdf [3,28 MB]
Oponentura18312_horny.pdf [119,82 kB]
Hodnocení vedoucího28562_krsl01.pdf [154,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/28562/podrobnosti