Modifikace produktu ubytovacího zařízení v návaznosti na segmenty klientely

Autor práce: Mazalovská, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mlejnková, Lena
Osoba oponující práci: Zábranská, Hana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Modifikace produktu ubytovacího zařízení v návaznosti na segmenty klientely
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá možnostmi modifikace produktu hotelu specializovaného na víno. Jejím cílem je návrh provozních a marketingových opatření vedoucích k větší spokojenosti hostů a vyšší ziskovosti hotelu. Teoretická část objasňuje specifika ubytovacích služeb a jejich marketingu. Charakterizuje také enoturistiku spolu s konzumenty vína a enoturisty jako potenciální zákazníky ubytovacího zařízení. Praktická část se zaměřuje na pražský vinařský hotel Merlot. Hlavní součástí práce je vlastní průzkum spotřebního chování klientů hotelu, který je založen na dotazníkovém šetření. Je zde uvedena i analýza konkurence, SWOT analýza a analýza plnění požadavků k oficiální klasifikaci.
Klíčová slova: modifikace produktu; průzkum spotřebního chování; enoturistika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Modifikace produktu ubytovacího zařízení v návaznosti na segmenty klientely
Překlad názvu: Modification of the hotel product based on segments of customers
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis focuses on the product modification in a wine hotel. Its aim is to suggest recommendations leading to greater consumer satisfaction and higher profitability of the hotel. The theoretical part explains the specifics of hotel services and their marketing. It also characterizes the wine tourism, as well as wine consumers and wine tourists as potential customers of the hotel. The practical part is oriented on the wine hotel Merlot in Prague. The main part of the thesis includes own survey of consumer behaviour conducted in the hotel. The competition analysis, SWOT analysis and analysis of meeting the requirements for official classification are presented as well.
Klíčová slova: product modification; survey of consumer behaviour; wine tourism

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2009
Datum podání práce: 5. 12. 2010
Datum obhajoby: 18.01.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce21720_xmazm09.pdf [1,38 MB]
Oponentura18644_xzabh02.pdf [96,54 kB]
Hodnocení vedoucího21720_mlejn.pdf [21,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/21720/podrobnosti