Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

CHUDOBA A PŘEDLUŽENOST ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

Autor práce: Mastná, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kotýnková, Magdalena
Osoba oponující práci: Veverková, Soňa

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: CHUDOBA A PŘEDLUŽENOST ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce řeší problematiku chudoby v souvislosti s předlužováním českých domácností. Chudoba je charakterizována jako výrazný společenský handicap vedoucí až k sociálnímu vyloučení. Předlužení označuje finanční situaci, kdy domácnosti nemohou dostát svým finančním závazkům, a proto se týká zvláště domácností s nízkými příjmy. V české společnosti se začal tento jev rozšiřovat až po roce 2000. Téma diplomové práce je zaměřeno na zhodnocení vývoje předlužení českých domácností formou analýzy na základě konkrétních dat a údajů, rozsahu tohoto problému a na odhad jeho dalšího vývoje. Analyzuje ohroženost domácností úpadkem do dluhové pasti. Zabývá se ekonomickými dopady státní zadluženosti v kontextu se zadlužením českých domácností. Pozornost je věnována rostoucí nezaměstnanosti jako jedné z nejvýraznějších příčin vedoucích do stavu chudoby a následně k nežádoucímu zadlužení, čímž ukazuje zjevnou souvislost mezi nezaměstnaností a předlužením. V souvislosti s těmito jevy je v diplomové práci kladem důraz na individuální odpovědnost a celoživotní vzdělávání jako prevence a řešení nezaměstnanosti a předlužení. Fenomén předlužení českých domácností je chápán jako varovný signál současné doby.
Klíčová slova: osobní bankrot; exekuce; právní regulace; úpadkové právo; finanční gramotnost; nezaměstnanost; dluhová past; předluženost; zadluženost; úspory, úvěry domácnostem; sociální vyloučení; chudoba

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: CHUDOBA A PŘEDLUŽENOST ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ
Překlad názvu: Poverty and overdebtedness of Czech households
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma work deals with the problem of poverty following from overdebtedness of Czech households. Poverty is defined as a strong social handicap leading up to a social exclusion. Overdebtedness means such a financial situation when households are not able to fulfill their financial obligations and thus it concerns especially households with low incomes. In the Czech Republic this fact has been distinguished since the year 2000. The topic of the diploma work points at the development of overdebtedness of Czech households and its evaluation, the size of this problem and the estimation of its further development. It analyses the threat to households leading to a debt trap. It deals with economic impact of state debtedness in connection with that of Czech households. Some attention is paid to the increasing unemployment as one of the strongest causes leading to a state of poverty and consequently to undesirable debtedness showing the evident link between unemployment and overdebtedness. At the same time, the emphasis is put onto individual responsibility and lifelong education as the prevention and solution to unemployment and doubtedness. The phenomenon of overdebtedness of Czech households is understood as a warning signal of the present.
Klíčová slova: personal bankrupt; execution; legal regulation; bankruptcy law; financial awareness; unemployment; debt trap; overdebtedness; debtedness; savings, loans to households; social exclusion; Poverty

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 1. 2010
Datum podání práce: 17. 8. 2010
Datum obhajoby: 14.10.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce24190_masm02.pdf [751,53 kB]
Oponentura17923_veverko.pdf [130,57 kB]
Oponentura17923_Veverková.pdf [130,57 kB]
Hodnocení vedoucího24190_kotynkov.pdf [120,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/24190/podrobnosti