Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Komunikační mix a efektivita současné marketingové komunikace společnosti Aviva životní pojišťovna, a.s.

Autor práce: Kocián, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Křížek, Miroslav
Osoba oponující práci: Kešner, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komunikační mix a efektivita současné marketingové komunikace společnosti Aviva životní pojišťovna, a.s.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Hlavním cílem této diplomové práce je provést analýzu komunikačního mixu společnosti působící na českém trhu životního pojištění, posoudit efektivitu marketingové komunikace a vyjádřit praktická doporučení pro optimalizaci komunikačního mixu a zvýšení efektivity marketingové komunikace. V teoretické části jsou uvedena specifika marketingu služeb, je definován komunikační mix jako součást marketingového mixu a dále jsou podrobně popsány jeho jednotlivé nástroje včetně možnosti jejich uplatnění. Praktická část obsahuje analýzu těchto složek komunikačního mixu v kontextu zkoumané společnosti, jsou popsány konkrétní případy využití nástrojů komunikačního mixu včetně srovnání s některými projekty konkurenčních subjektů a posouzení efektivity marketingové komunikace na základě provedeného marketingového výzkumu.
Klíčová slova: marketing; komunikační mix; přímý marketing; marketingová komunikace; public relations; podpora prodeje; reklama; osobní prodej

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komunikační mix a efektivita současné marketingové komunikace společnosti Aviva životní pojišťovna, a.s.
Překlad názvu: Promotional mix and marketing communication effectiveness of the company Aviva životní pojišťovna, a.s.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Primary objective of this diploma thesis is to conduct analysis of promotional mix of life insurance company operating on a Czech insurance market, to review efficiency of marketing communication and express practical recommendations for optimization of communication mix and increase of efficiency of marketing communication. First, theoretical part of thesis, presents particularity of marketing a service. Promotional mix is defined as a part of the marketing mix and furthermore its components are in detail described including its application. Second, practical part of thesis, includes analysis of these components in context of reviewed company. Also specific application cases of these components of promotional mix are described including comparison with some project of competitive organizations and efficiency revision of marketing communication based on undertaken market survey.
Klíčová slova: Direct marketing; Advertising; Personal selling; Public Relations; Marketing; Sales promotion; Promotional mix; Marketing communications

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 12. 2009
Datum podání práce: 10. 5. 2010
Datum obhajoby: 09.06.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce23925_xkocp07.pdf [2,02 MB]
Oponentura14695_xkesm03.pdf [42,68 kB]
Hodnocení vedoucího23925_krizekm.pdf [34,97 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/23925/podrobnosti