Komponentový framework pro vývoj webových aplikací

Autor práce: Staniševský, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kosek, Jiří
Osoba oponující práci: Prskavec, Ladislav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komponentový framework pro vývoj webových aplikací
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat komponentový framework pro tvorbu webových aplikací v jazyce PHP. Základem pro návrh tohoto frameworku byla analýza výhod a nevýhod použití komponentových frameworků, srovnání dostupných frameworků a hodnocení jejich nedostatků. Hlavním požadavkem na nový framework a zároveň jeho největším přínosem je nezávislost na koncovém zařízení, tedy schopnost automaticky generovat rozdílný výstup pro mobilní zařízení a osobní počítače, při zachování pouze jedné aplikační logiky. Toho framework dosahuje pomocí vlastní originální implementace Model-View-Controller architektury, realizované pomocí tzv. renderovacích objektů. Veškerá aplikační logika je navíc řízená událostmi, které jsou generovány jednotlivými komponentami frameworku a kód se tak stává srozumitelnějším a lépe udržovatelným. Framework se snaží nabídnout uživatelům mobilních telefonů a jiných zařízení komfortní ovládání aplikací bez toho, aby vývojáře těchto aplikací nutil k vývoji jejich speciálních verzí pro tato zařízení.
Klíčová slova: framework; komponentový framework; php; mobilní zařízení; webová aplikace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Znalostní technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačního a znalostního inženýrství
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komponentový framework pro vývoj webových aplikací
Překlad názvu: Component framework for web application development
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this work was to design and implement component framework for development of web applications written in PHP programming language. The design has been based on pros and cons analysis of component framework usage, existing framework solution comparison and analysis of drawbacks of these frameworks. End-user device independence is both the main requirement for this framework and also its greatest contribution to the field of web frameworks. To be able to generate different output for mobile and desktop devices and to keep the application logic at one place only, thus minimizing the amount of work required from the developer, it uses its own original implementation of Model-View-Controller architecture. The output is being generated by so called rendering objects associated with individual components. Applications based on this framework are purely event driven, thus having their code more readable and manageable. Framework tries to offer comfortable usage of web applications for mobile device users without forcing application developers to create additional versions of their applications.o tato zařízení.
Klíčová slova: component framework; mobile device; php; web application; framework

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Znalostní technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 11. 2009
Datum podání práce: 1. 5. 2010
Datum obhajoby: 09.06.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce22919_xstaj39.pdf [1,20 MB]
Veřejná příloha5166_xstaj39.zip [359,00 kB]
Veřejná příloha5167_xstaj39.zip [484,46 kB]
Oponentura22040_Prskavec.pdf [81,06 kB]
Hodnocení vedoucího22919_kosek.pdf [129,88 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/22919/podrobnosti