Analýza využitelnosti bonitně-bankrotního modelu IN05 v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza využitelnosti bonitně-bankrotního modelu IN05 v ČR
Autor práce:
Bochenková, Ivana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Sieber, Patrik
Osoba oponující práci:
Mikan, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem bonitních a bankrotních modelů a jejich schopnosti podat spolehlivou zprávu a finančním stavu podniku. Cílem práce je zhodnocení vypovídací schopnosti českého bonitně-bankrotního indexu IN05. Podstatnou náplní teoretické části práce je shrnutí dostupných poznatků o bonitních a bankrotních modelech jako o jednom z nástrojů finanční analýzy. Hlavní pozornost je věnována indexu IN05, který je využitelný především pro české podniky průmyslu a stavebnictví. Praktická část je věnována analýze vypovídací schopnosti indexu IN05 a jeho úspěšnosti v zařazení podniku nacházejícího se ve finanční tísni do skupiny podniků s hrozbou bankrotu. Závěrem práce je ověření, že index IN05 se spolehlivostí téměř 80 % zařadí podnik, jemuž hrozí úpadek, do skupiny podniků k bankrotu spějících. Také je doporučeno zařazení indexu IN05 mezi pravidelně využívané nástroje finanční analýzy při kontrole finančního zdraví podniku.
Klíčová slova:
Index IN; Bonitní a bankrotní modely; Finanční tíseň; Vypovídací schopnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 11. 2010
Datum podání práce:
23. 6. 2011
Datum obhajoby:
27.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29027_xboci00.pdf [1,11 MB]
Oponentura:
22230_mikan.pdf [59,34 kB]
Hodnocení vedoucího:
29027_sieber.pdf [50,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29027/podrobnosti