Comparation of Alterantive Policy Rules in a Structural Model of the Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Comparation of Alterantive Policy Rules in a Structural Model of the Czech Republic
Autor práce:
Hledík, Tibor
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Tomšík, Vladimír
Osoba oponující práci:
Kodera, Jan; Komárek, Luboš
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Disertační práce ve své úvodní části podá přehled o vývoji makroekonomických modelů ve významných centrálních bankách světa z pohledu jejich vyspělosti v oblasti aplikovaného makroekonomického modelování a s důrazem na jednotlivé vývojové etapy samotných makro-ekonomických modelů. Pozornost je též věnována vývoji a významu specifikace úrokových pravidel v praxi centrálních bank. V další části práce se specifikuje a řádně popíše model malé otevřené ekonomiky, vysvětlit hlavní kanály implikovaného transmisního mechanismu a tento model implementovat na českých datech. Úspěšnost kalibrace je ověřena pomocí (i) posouzení predikčních schopností modelu na již známých datech z ekonomické historie ČR; (ii) dynamických vlastností vyhodnocených na základě impulsních odezev a (iii) dekompozice vývoje vlivu hlavních makroekonomických veličin na jednotlivé šoky. V závěrečné části práce se definují alternativní měnová pravidla pro cílování spotřebitelské inflace a domácí inflace, vyspecifikují se alternativní ztrátové funkce pro centrální autority a určí se optimální koeficienty těchto alternativních pravidel na dostatečně širokém parametrickém prostoru. Jinými slovy, dojde k identifikaci optimálních jednoduchých pravidel v rámci zvažované třídy reakčních funkcí a k vyhodnocení toho, zda cílování spotřebitelské inflace ve srovnání s cílováním domácí inflace povede či nepovede k nižším ztrátám, měřeno alternativními ztrátovými funkcemi.
Klíčová slova:
Inflační cílení; Makroekonomické modelování; Měnová pravidla

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 9. 2003
Datum podání práce:
13. 5. 2009
Datum obhajoby:
28.05.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
20650_hlet01.pdf [727,05 kB]
Oponentura:
10685_kodera.pdf [32,75 kB]
Oponentura:
10686_Komárek.pdf [47,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/20650/podrobnosti