Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Konkurenceschopnost lidského kapitálu. Vliv investic do lidského kapitálu na konkurenceschopnost firem

Autor práce: Čechová, Zuzana
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Zadražilová, Dana
Osoba oponující práci: Pražská, Lenka; Filipová, Alena; Mannová, Martina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Konkurenceschopnost lidského kapitálu. Vliv investic do lidského kapitálu na konkurenceschopnost firem
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Význam a role lidského kapitálu v rámci moderního ekonomického rozvoje směrem ke znalostní ekonomice a inovacím je nepopiratelná. Bez lidských zdrojů, které tvoří podstatu lidského kapitálu, by nevznikly inovované výrobky či služby, nové strategie a postupy, neexistovaly by firmy zaměřující se na tvorbu vysoké přidané hodnoty s cílem uspět dlouhodobě v konkurenčním boji. Jejich rozvoj a kontinuální zvyšování kvality je jedním z klíčů ekonomického růstu. Role firem v procesu rozvoje lidských zdrojů je nezanedbatelná a má vysoký potenciál. Zkoumání vztahu firem k rozvoji lidského kapitálu je předmětem této práce. Byla stanovena základní hypotéza o závislosti mezi podporou lidského kapitálu a konkurenceschopností, resp. ekonomickou výkonností podniků. Záměrem bylo prostřednictvím dotazníkového šetření mezi firmami prověřit předpokládanou významnou závislost mezi investicemi do lidského kapitálu a hospodářskou úspěšností podniku vyjádřenou pomocí přidané hodnoty na zaměstnance. Dotazníkové šetření bylo doplněno hloubkovými rozhovory s experty z oblasti rozvoje lidských zdrojů. Dílčím cílem bylo nalézt odpovědi na následující okruhy otázek týkajících se lidského kapitálu: Jaké jsou klíčové kompetence konkurenceschopného lidského kapitálu v českých firmách? Jak lze efektivně investovat do lidského kapitálu, aby zároveň došlo ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy? Jaká je v oblasti zefektivňování lidského kapitálu role firem jako iniciátorů a realizátorů dalšího rozvoje lidského kapitálu? Jak se projevuje ekonomická krize v přístupu firem k rozvoji lidského kapitálu? Součástí disertační práce byl i návrh efektivního systému plánování, realizace a kontroly investic do lidského kapitálu, který může sloužit jako vodítko pro firmy realizující tento typ investic. Tento návrh je doplněn o řadu případových studií, které na konkrétních situacích demonstrují vhodné postupy. Velká pozornost je v rámci této disertační práce věnována porovnání různých zdrojů, které měří a komparují objem lidského kapitálu v České republice.
Klíčová slova: lidský kapitál; konkurenceschopnost; neformální vzdělávání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní ekonomické vztahy
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Konkurenceschopnost lidského kapitálu. Vliv investic do lidského kapitálu na konkurenceschopnost firem
Překlad názvu: Competitiveness of Human Capital. Influence of Human Capital Investments On the Firm's Competitiveness
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The role of human capital in the overall economic development towards knowledge economy and innovations is fundamental. Without human resources, which make up the essence of human capital, we would have no innovative products or services, no new strategies and processes. The development and continuous increase of human capital is one of the prerequisites of an economic growth. The aim of this research was to test the effects of human capital investments on the economic results of enterprises. The research was based on an extensive questionnaire survey, which was further completed with expert interviews. The interviewees were HR professionals from selected companies. The main hypothesis was formed as an assumption about a positive dependence between human capital investments and economic successfulness of companies represented with value added per employee. The hypothesis was verified at a high significance level. Further this work tries to find answers to several key questions related to the main hypothesis: What are the key competences of a competitive human capital in the Czech companies? How can companies efficiently invest into the human capital in order to increase the company's competitiveness? What is the role of companies as the initiators of human capital development? How did the economic crisis change the companies' attitude towards human capital investments? The work further proposes how to diminish the main inefficiencies of companies' investments in human capital. Great attention is also paid to the comparison of various sources that measure and compare the volume of human capital in the Czech Republic.
Klíčová slova: informal education; competitiveness; human capital

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní ekonomické vztahy
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2005
Datum podání práce: 2. 4. 2010
Datum obhajoby: 20.05.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce14869_cechovaz.pdf [3,30 MB]
Oponentura15067_prazska.pdf [36,36 kB]
Oponentura15068_filipova.pdf [34,59 kB]
Oponentura15069_Mannová.pdf [1,54 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/14869/podrobnosti