Konkurenceschopnost lidského kapitálu. Vliv investic do lidského kapitálu na konkurenceschopnost firem

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Konkurenceschopnost lidského kapitálu. Vliv investic do lidského kapitálu na konkurenceschopnost firem
Autor práce:
Čechová, Zuzana
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Zadražilová, Dana
Osoba oponující práci:
Pražská, Lenka; Filipová, Alena; Mannová, Martina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Význam a role lidského kapitálu v rámci moderního ekonomického rozvoje směrem ke znalostní ekonomice a inovacím je nepopiratelná. Bez lidských zdrojů, které tvoří podstatu lidského kapitálu, by nevznikly inovované výrobky či služby, nové strategie a postupy, neexistovaly by firmy zaměřující se na tvorbu vysoké přidané hodnoty s cílem uspět dlouhodobě v konkurenčním boji. Jejich rozvoj a kontinuální zvyšování kvality je jedním z klíčů ekonomického růstu. Role firem v procesu rozvoje lidských zdrojů je nezanedbatelná a má vysoký potenciál. Zkoumání vztahu firem k rozvoji lidského kapitálu je předmětem této práce. Byla stanovena základní hypotéza o závislosti mezi podporou lidského kapitálu a konkurenceschopností, resp. ekonomickou výkonností podniků. Záměrem bylo prostřednictvím dotazníkového šetření mezi firmami prověřit předpokládanou významnou závislost mezi investicemi do lidského kapitálu a hospodářskou úspěšností podniku vyjádřenou pomocí přidané hodnoty na zaměstnance. Dotazníkové šetření bylo doplněno hloubkovými rozhovory s experty z oblasti rozvoje lidských zdrojů. Dílčím cílem bylo nalézt odpovědi na následující okruhy otázek týkajících se lidského kapitálu: Jaké jsou klíčové kompetence konkurenceschopného lidského kapitálu v českých firmách? Jak lze efektivně investovat do lidského kapitálu, aby zároveň došlo ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy? Jaká je v oblasti zefektivňování lidského kapitálu role firem jako iniciátorů a realizátorů dalšího rozvoje lidského kapitálu? Jak se projevuje ekonomická krize v přístupu firem k rozvoji lidského kapitálu? Součástí disertační práce byl i návrh efektivního systému plánování, realizace a kontroly investic do lidského kapitálu, který může sloužit jako vodítko pro firmy realizující tento typ investic. Tento návrh je doplněn o řadu případových studií, které na konkrétních situacích demonstrují vhodné postupy. Velká pozornost je v rámci této disertační práce věnována porovnání různých zdrojů, které měří a komparují objem lidského kapitálu v České republice.
Klíčová slova:
lidský kapitál; konkurenceschopnost; neformální vzdělávání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní ekonomické vztahy
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 9. 2005
Datum podání práce:
2. 4. 2010
Datum obhajoby:
20.05.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
14869_cechovaz.pdf [3,30 MB]
Oponentura:
15067_prazska.pdf [36,36 kB]
Oponentura:
15068_filipova.pdf [34,59 kB]
Oponentura:
15069_Mannová.pdf [1,54 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/14869/podrobnosti