Metoda Analytic Network Process

Autor práce: Lesák, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kalčevová, Jana
Osoba oponující práci: Černohous, Roman

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Metoda Analytic Network Process
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje problematice vícekriteriálního rozhodování, konkrétně pak metodě Analytic Network Process (ANP). Úvodní část obsahuje shrnutí teoretických poznatků potřebných k porozumění metodě a používaných ve zbytku práce. Popsána je metoda Analytic Hierarchy Process (AHP) a její zobecnění na metodu ANP. Součástí práce je i zmapování softwaru schopného modely metody ANP řešit. Hlavní pozornost je věnována aplikačním možnostem metody, ověřována je užitečnost metody při modelování v makroekonomii. Ve třetí kapitole práce je prezentován prognostický model vytvořený po konzultaci s odborníky. Výsledky modelu jsou srovnány s aktuálními dostupnými prognózami tuzemských a zahraničních institucí.
Klíčová slova: makroekonomická predikce; ANP; vícekriteriální rozhodování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Metoda Analytic Network Process
Překlad názvu: Analytic Network Process Method
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis is concerned with Multi-Criteria Decision Making, in particular the Analytic Network Process method. The introductory part is dedicated to compile all the theory necessary to understand the method and utilized throughout the paper. The Analytic Hierarchy Process method is described and later generalized in the form of the ANP. Part of the paper is a description of available software products that are able to solve the ANP models. The main focus is on the application of the method, the usability and efficiency of possible use in macroeconomics is tested. In the third chapter a macroeconomic forecasting model is developed in cooperation with experts. The results of this model are compared with the best available up-to-date forecasts by local and international institutions.
Klíčová slova: Macroeconomic Forecasting; Multi-Criteria Decision Making; ANP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 12. 2010
Datum podání práce: 8. 8. 2011
Datum obhajoby: 06.09.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce29361_xlesp05.pdf [1,83 MB]
Veřejná příloha5943_xlesp05.xls [152,00 kB]
Veřejná příloha5944_xlesp05.xlsx [49,16 kB]
Veřejná příloha5945_xlesp05.xlsx [44,67 kB]
Veřejná příloha5946_xlesp05.xls [81,50 kB]
Veřejná příloha5947_xlesp05.unknown [16,23 kB]
Veřejná příloha5948_xlesp05.unknown [16,23 kB]
Veřejná příloha5949_xlesp05.unknown [16,23 kB]
Veřejná příloha5950_xlesp05.unknown [6,42 kB]
Veřejná příloha5951_xlesp05.unknown [3,85 kB]
Veřejná příloha5952_xlesp05.zip [12,81 MB]
Oponentura22771_xcerr22.pdf [180,67 kB]
Hodnocení vedoucího29361_kalcevov.pdf [99,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/29361/podrobnosti