Osobní železniční doprava v Německu s důrazem na DB

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Osobní železniční doprava v Německu s důrazem na DB
Autor práce:
Karkošková, Soňa
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Mervart, Michal
Osoba oponující práci:
Jirsák, Petr
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá osobní železniční dopravou v Německu. Jsou zde nejprve popsány teoretické aspekty železniční dopravy. Dále je věnována pozornost rozvoji osobní železniční dopravy od sjednocení Německa až do současnosti, kdy jsou hlavními cíli zvýšení atraktivnosti osobní železniční dopravy a snížení negativních dopadů na životní prostředí. Tato práce se podrobněji zabývá největším německým provozovatelem železniční dopravy Deutsche Bahn AG. Jsou zde přehledně shrnuty základní charakteristiky společnosti a vytvořen přehled divizí DB. Tato práce věnuje pozornost divizím, které jsou nejdůležitější z hlediska osobní železniční dopravy. První divize působí v oblasti železniční infrastruktury, druhá má na starost služby dálkové železniční dopravy a třetí má na starost služby regionální železniční a autobusové dopravy.
Klíčová slova:
Osobní železniční doprava; železniční infrastruktura; dálková železniční doprava; regionální železniční doprava; Deutsche Bahn

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Osobní železniční doprava v Německu s důrazem na DB
Překlad názvu:
Public rail transport in Germany with focus on DB
Autor práce:
Karkošková, Soňa
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Mervart, Michal
Osoba oponující práci:
Jirsák, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on public rail transport in Germany. In this thesis are described theoretical aspects of rail transport. The attention is paid to development of public rail transport since unification of Germany till now, when the main targets are increase in attractiveness of public rail transport and increase in environment protection. This thesis deals with the main provider of mobility -- Deutsche Bahn and its divisions. There exists three the most important divisions in the field of providing services public rail transport. The first one administers rail infrastructure. The second one provides services of long-distance rail transport. The third one provides services of local public transport.
Klíčová slova:
Deutsche Bahn; Public rail transport; long-distance rail transport; local public transport; rail infrastructure

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 9. 2011
Datum podání práce:
21. 12. 2011
Datum obhajoby:
12.01.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34719_xkars05.pdf [2,65 MB]
Oponentura:
24079_jirsakp.pdf [326,21 kB]
Hodnocení vedoucího:
34719_mervart.pdf [285,33 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34719/podrobnosti