Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Search Engine Optimization a jeho efektivita ve srovnání s Pay-per-Click reklamou

Autor práce: Roudnický, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Osoba oponující práci: Novák, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Search Engine Optimization a jeho efektivita ve srovnání s Pay-per-Click reklamou
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje informačním technologiím se zaměřením na internet, internetový marketing a jeho vybrané oblasti SEO, SEM a PPC, jejichž srovnání tvoří hlavní téma práce. Teoretická část postupně rozebírá vlivy internetového marketingu, SEM a SEO. Dále navazuje vysvětlení jednotlivých bodů, o které se optimalizace pro vyhledávače opírá. V dalších částech je pojednáno o jednotlivých dotazníkách a analýzách, které s vybranou oblastí souvisí. V závěru teoretické části je vysvětlen princip reklamních systémů PPC a popsány dva nejpoužívanější -- Sklik a AdWords. V praktické části jsou uplatněné teoretické poznatky aplikovány na konkrétních příkladech webových stránek. V její druhé části jsou uvedeny dva příklady webů (standardní a e-shop), na kterých je provedeno srovnání reklamních PPC kampaní a optimalizace pro vyhledávače. Konec práce ukazuje zhodnocení, které ukazuje, v jakých případech se SEO vyplatí, a kdy je výhodnější použít reklamních PPC kampaní. Tato práce by měla napomoci rozhodnutí, kdy je a kdy není správná a kvalitní aplikace SEO vhodnou volbou mezi ostatními druhy internetového marketingu a ukázat na příkladech, o kolik je optimalizace levnější (případně dražší), než reklamní PPC kampaně.
Klíčová slova: Internetový marketing; PPC; SEO

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu informací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Search Engine Optimization a jeho efektivita ve srovnání s Pay-per-Click reklamou
Překlad názvu: Search Engine Optimization and its Efficiency in Comparison with Pay-per-Click Advertising
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis is dealing with information technologies with an emphasis on the Internet, Internet marketing and its special regions of SEO, SEM and PPC, which mutual comparison makes the focal point of my work. The theoretical part is a successive analysis of the influences of the Internet marketing, SEM and SEO. Then, it states and explains the particular items the optimization of searchers is based upon. The following parts contain the analysis and questionnaires that are related to the region of the searchers. The theoretical part is concluded with an explanation of the principle of the PPC advertising systems and gives a description of the two most widely used ones -- Sklik and AdWords. The practical part starts with an application of the particular theoretical knowledge on the real examples of some websites. This is followed by two practical examples of websites (a standard one and an e-shop) that draw comparison between the PPC advertising and optimization of searchers. The evaluation at the end of the thesis shows the conditions worth using SEO, and, on the contrary, the cases when using of the PPC advertising campaigns would be more preferable. The desired outcome of my thesis would be to help assess the conditions when the right and quality SEO application is or is not the right choice among the other brands of Internet marketing; and give an example of how cheaper (or more expensive) than the PPC advertising campaigns the optimization could be.
Klíčová slova: Internet marketing; PPC; SEO

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Information Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 12. 2011
Datum podání práce: 15. 1. 2012
Datum obhajoby: 18.01.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce35093_xrout05.pdf [1,71 MB]
Oponentura23886_xnovm132.pdf [172,48 kB]
Hodnocení vedoucího35093_kincl.pdf [66,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/35093/podrobnosti