Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Trendy v oblasti podnikových IS (sociální sítě, social CRM)

Autor práce: Bartušek, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Basl, Josef
Osoba oponující práci: Žamberský, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Trendy v oblasti podnikových IS (sociální sítě, social CRM)
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá novým trendem v podnikové sféře, a to sociálními sítěmi. Ty se v posledních letech díky své rostoucí popularitě staly fenoménem. Cílem práce je představení sociálních sítí v širších souvislostech. Konkrétně se jedná o analýzu milníků sociálních sítí. Dále srovnání vybraných sociálních sítí z pohledu podniku, aneb jaké možnosti sociální sítě nabízí podniku pro svoji prezentaci s přístupem k uživatelským datům (Social CRM). Třetím dílčím cílem práce je analýza kritických faktorů při integraci sociálních sítí do podnikového informačního systému. Práci lze rozdělit na popisnou (kapitoly 2-4) a praktickou (kapitoly 5-6) část. V první části práce jsou představeny sociální sítě, pojem Social CRM a základní charakteristiky systémové integrace. Praktická část je zaměřena na všechny uvedené cíle. Autor práce čerpá především z elektronických informačních zdrojů, které jsou dostupné na VŠE. Dále také z různých dostupných zdrojů, které jsou na principu Web 2.0 (české i zahraniční). V poslední řadě autor také získává informace přímo na sociálních sítích (jaké sociální sítě nabízí možnosti). Práce slouží jako sumarizace a zmapování současných komunikačních kanálů na internetu (e-mail, IRC, vybrané sociální sítě) a také jako sumarizace kritických faktorů při integraci sociálních sítí do podnikového informačního systému dle jednotlivých fází projektu.
Klíčová slova: Facebook; Trendy v ICT; Social CRM; kritické faktory integrace; MySpace; LinkedIn; Twitter; milníky sociálních sítí; sociální síť

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Trendy v oblasti podnikových IS (sociální sítě, social CRM)
Překlad názvu: Trends in corporate IS (Social networks, Social CRM)
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with a new trend in the corporate sector -- social networks. These in fact have become a phenomenon due to its growing popularity in recent years. The aim of this thesis is to introduce the social networks in a broader context -- especially the analysis of milestones of social networks. Further comparison of selected social networks from the perspective of business alias what options the company offers a social network for your presentation with access to user data (Social CRM). The third part of the aim of this work is to analyze the critical factors in the integration of social networks into the enterprise information system. The work can be divided into the descriptive (Chapters 2-4) and the practical (Chapters 5-6) part. The first part presents the social networks, the concept of Social CRM and basic characteristics of systems integration. The practical part is focused on all those aims. Author of the work receives information primarily from the electronic information resources that are available at University of Economic in Prague and also from various sources that are on the principle of Web 2.0 (Czech and foreign). Finally, the author also receives information from social networks (social networks options). The work serves as a summary and mapping of existing communication channels on the Internet (e-mail, IRC, selected social networks) and summarizes the critical factors in the integration of social networks into the enterprise information system according to the individual project phases.
Klíčová slova: LinkedIn; Facebook; Social CRM; Twitter; Social Network; Trends in ICT; MySpace; Milestones of social networks; Critical factors of integration

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2011
Datum podání práce: 10. 12. 2011
Datum obhajoby: 02.02.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce30570_xbarp30.pdf [944,14 kB]
Oponentura23600_Žamberský.pdf [181,61 kB]
Hodnocení vedoucího30570_basl.pdf [162,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/30570/podrobnosti