Je Evropský měnový systém příčinou zadlužování?

Autor práce: Nikodym, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hudík, Marek
Osoba oponující práci: Potužák, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Je Evropský měnový systém příčinou zadlužování?
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je ověření Hülsmannovy teze a poukázat tak na Evropský měnový systém jako na možnou příčinu zadlužování. Hülsmann tvrdí, že účast Německa v režimu fixních kurzů znemožnila provádět dalším zemím inflaci, proto docházelo k nárůstu zadlužování. Pro testování jeho teze je použita analýza kointegrace v časových řadách. Hülsmannovo tvrzení je v práci potvrzeno a dále rozšířeno o vliv fiskální koordinace. Měnová integrace znamenala pokles vládních příjmů v podobě inflace, vládní výdaje byly naopak tlačeny nahoru díky fiskální koordinaci.
Klíčová slova: evropská integrace; fiskální politika; měnová politika; dluhová krize; Evropský měnový systém

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Je Evropský měnový systém příčinou zadlužování?
Překlad názvu: Is European monetary system cause of indebtedness?
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this essay is to verify Hülsmann's thesis and to show that European monetary system is a possible cause of indebtedness. Hülsmann says that German membership in regime of fixed exchange rates has disabled the possibility of inflation in other member countries, so the debt started to grow. Cointegration analysis in time-series is used for testing his thesis. Hülsmann's thesis is verified and further extended with the influence of fiscal coordination. Monetary integration caused decrease in government revenue through inflation. Government spending has increased through fiscal coordination vice versa.
Klíčová slova: european integration; fiscal policy; monetary policy; debt crisis; European monetary system

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2011
Datum podání práce: 1. 1. 2012
Datum obhajoby: 13.02.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce30765_xnikl03.pdf [712,99 kB]
Oponentura24366_potp01.pdf [230,04 kB]
Hodnocení vedoucího30765_hudikm.pdf [120,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/30765/podrobnosti