Školné, jeho dopad na soukromou návratnost investice a financování bankovním úvěrovým produktem

Autor práce: Jílková, Petra
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Urbánek, Václav
Osoba oponující práci: Ducháčková, Eva; Vomáčková, Helena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Školné, jeho dopad na soukromou návratnost investice a financování bankovním úvěrovým produktem
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tématem disertační práce je soukromá návratnost investice studenta do terciárního vzdělávání. Předmětem výzkumu je dopad zavedení školného na tento ukazatel včetně zhodnocení možnosti financovat nově vzniklé náklady studenta státem garantovaným a definovaným úvěrovým produktem. V doktorské práci je vypracován nástin současného stavu teorie návratnosti soukromé investice a sestavena SWOT analýza potřeb systému vzdělávání v ČR. Je proveden výpočet soukromé návratnosti investice studenta do vysokoškolského studia před a po zavedení školného. Práce na základě informací z Věcného záměru zákona o státní finanční pomoci studentům a na základě syntézy současné situace na trhu studentských půjček provádí praktické ověření možnosti využití bankovního úvěrového produktu jako zdroje pro financování dodatečných nákladů studenta v případě zavedení školného.
Klíčová slova: státní finanční pomoc; školné; SWOT analýza; soukromá návratnost investice

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Školné, jeho dopad na soukromou návratnost investice a financování bankovním úvěrovým produktem
Překlad názvu: TUITION FEES AND THE IMPACT ON THE RATE OF RETURN, NEW STATE LOAN PRODUCT
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The theme of the dissertation is the private rate of return to educational Investments in tertiary sector. The topic of the research is the impact of the tuition fees on this indicator, including considering the possibility to finance additional costs of the student by the new state loan product. There is introduced the current state of theory and done the SWOT analysis of needs of the education system in the Czech Republic. It is done calculation of private student rate of return to investment into tertiary education and made practical verification of the possibility of using new bank loan product as a source for funding of additional costs for financing of student fees.
Klíčová slova: student fees; state loan product; rate of return

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2006
Datum podání práce: 31. 1. 2012
Datum obhajoby: 23.02.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce35647_dlouhape.pdf [1,42 MB]
Oponentura24595_duchack.pdf [40,77 kB]
Oponentura24596_Vomáčková.pdf [50,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/35647/podrobnosti