Vybrané značky kvality potravin a jejich vliv na spotřebitele

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vybrané značky kvality potravin a jejich vliv na spotřebitele
Autor práce:
Volfová, Kateřina
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Zeman, Jiří
Osoba oponující práci:
Filipová, Alena
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje značkám kvality potravin a jejich vlivu na spotřebitele. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na pojmy značka a kvalita. V rámci této části jsou vzpomenuty základní charakteristiky značek a význam značek pro spotřebitele. Teoretická část se dále věnuje vysvětlení pojmu kvalita, jejímu významu v legislativě, řízení kvality v potravinářském průmyslu a označování kvalitních potravin v České republice. Jsou zde popsány vybrané značky kvality potravin se zaměřením na podmínky pro jejich udělení. Praktická část popisuje metodiku, která byla použita při realizaci a vyhodnocení vlastního dotazníkového šetření. Dále jsou zde výsledky průzkumu. Cílem práce je zjistit, jaký mají vybrané značky kvality potravin vliv na spotřebitele. Vlastní průzkum je tedy zaměřen na spotřebitele potravin, jejich znalost značek kvality a názory na tento způsob označování.
Klíčová slova:
potravina; značka kvality; jakost; značka; spotřebitel

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vybrané značky kvality potravin a jejich vliv na spotřebitele
Překlad názvu:
Selected food quality marks and their influence on consumers
Autor práce:
Volfová, Kateřina
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Zeman, Jiří
Osoba oponující práci:
Filipová, Alena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with food quality marks and their influence on consumers. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part focuses on the concepts of brand and quality. The basic characteristics of brands and the importance of brands for consumers are outlined in this section. The theoretical part further explains the conception of quality, its importance in the legislation, quality control in the food industry and labelling of quality food in the Czech Republic. The theoretical part of the work describes selected quality marks of food oriented to conditions for their granting. The practical part describes the methodology that was used for the implementation and evaluation of its own survey. Hereafter there are described survey outcomes. The goal of the thesis is to find out what is the influence of quality marks of food on consumers. The research itself thus aims at consumers of foodstuffs, their knowledge of quality marks and their opinions about this type of labelling.
Klíčová slova:
foodstuff; consumer; mark of quality; quality; brand

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 11. 2011
Datum podání práce:
30. 4. 2012
Datum obhajoby:
24.05.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
33690_xvolk00.pdf [1,55 MB]
Oponentura:
25998_filipova.pdf [41,55 kB]
Hodnocení vedoucího:
33690_zeman.pdf [41,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/33690/podrobnosti