Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ekonomická expanze ČLR do Afriky a její dopad na vybrané africké země

Autor práce: Topková, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zapletal, Petr
Osoba oponující práci: Pluskalová, Eva

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonomická expanze ČLR do Afriky a její dopad na vybrané africké země
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je určit a popsat charakteristické rysy čínské ekonomické expanze do Afriky a na případových studiích několika vybraných afrických států hlouběji prozkoumat vliv pronikání Číny na domácí ekonomiku, místní firmy a obyvatele. První kapitola práce stručně popisuje ekonomiku Číny a Afriky jako celku, vymezuje čínské aktéry, jejich motivy a charakterizuje vzájemnou interakci. Druhá část se zabývá třemi konkrétními zástupci afrických zemí -- Angolou, Zambií a Jihoafrickou republikou -- jejich vztahy s Čínou a dopady, které na tyto státy má její přítomnost. Poslední část je věnována problematickým oblastem a potenciálním příležitostem pro Afriku spojeným s tímto fenoménem. Zároveň je v této kapitole zmíněno několik různých postojů a názorů na téma Číny v Africe, ať už od odborníků zaměřujících se na tuto oblast, tak i od představitelů afrických států.
Klíčová slova: přímé zahraniční investice; obchodní vztahy; Čína; rozvojová pomoc; Afrika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonomická expanze ČLR do Afriky a její dopad na vybrané africké země
Překlad názvu: Economic expansion of People’s Republic of China to Africa and its impact on selected African countries
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The goal of the thesis is to define and describe characteristic features of China's economic expansion to Africa and using a few case studies of selected African countries take a closer look on China's influence on local economies, firms and inhabitants. The first chapter of the thesis shortly describes economic situation of China and Africa as a whole, identifies Chinese actors, their motives and characterizes mutual interaction. The second part is focused on three representative African states -- Angola, Zambia, South Africa -- their relations with China and impacts which China's presence has on them. The last part deals with problematic issues and potential opportunities for Africa related to this phenomenon. This chapter mentions a few different approaches and opinions on the topic of China in Africa as well. Some of them are represented by experts in this field, some of them by the heads of African countries.
Klíčová slova: trade relations; Africa; development aid; China; foreign direct investments

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 11. 2011
Datum podání práce: 30. 4. 2012
Datum obhajoby: 28.05.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce34694_xtopp00.pdf [939,21 kB]
Oponentura26481_xplue02.pdf [41,46 kB]
Hodnocení vedoucího34694_xzapp01.pdf [42,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/34694/podrobnosti