Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza imigrační a integrační politiky ve Francii a Německu

Autor práce: Nováková, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Müller, Karel
Osoba oponující práci: Smetanková, Daša

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza imigrační a integrační politiky ve Francii a Německu
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se ve své hlavní části zaměřuje na analýzu a komparaci imigračních a integračních politik ve Francii a v Německu. Z časového hlediska se práce zabývá vývojem daných politik od konce 2. světové války do současnosti. Zkoumání přístupů jmenovaných států k imigraci a integraci je pojato formou obsahové analýzy a následné syntézy nastudovaných informací. Takto získané poznatky jsou poté porovnány pomocí historicko-komparativní metody. Součástí práce je rovněž charakteristika některých obecných pojmů a teoretických modelů přístupu k imigraci a integraci, které jsou pro danou problematiku klíčové.
Klíčová slova: společnost; politika; Německo; imigrace; Francie; multikulturalismus; integrace; asimilace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra politologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza imigrační a integrační politiky ve Francii a Německu
Překlad názvu: The analysis of immigration and integration policies in France and Germany
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis is, in its main part, focused on the analysis and the comparison of the immigration and integration policies in France and Germany. The work deals chronologically with the development of these policies since the end of the World War II to the present day. The study of the approaches of previously mentioned states of the immigration and the integration is dealt with the form of content analysis and consequential synthesis of staged information. The findings obtained are subsequently compared by using the historical-comparative method. The part of the thesis is also the characteristic of certain general concepts and theoretical models of approach to immigration and integration, which are the crucial issues.
Klíčová slova: multiculturalism; Germany; society; integration; immigration; assimilation; policy; France

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2012
Datum podání práce: 31. 5. 2012
Datum obhajoby: 08.06.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce36168_xnovp97.pdf [491,40 kB]
Oponentura26741_smed02.pdf [41,28 kB]
Hodnocení vedoucího36168_mullerk.pdf [179,34 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/36168/podrobnosti