Fundraising neziskové organizace z oblasti kultury: Občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Fundraising neziskové organizace z oblasti kultury: Občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ
Autor práce:
Matějková, Kamila
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Hucková, Barbara
Osoba oponující práci:
Malcová, Zuzana
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá fundraisingem neziskové organizace, tedy možnostmi získávání finančních a nefinančních prostředků k zajištění provozu organizace a všech jejích projektů. Cílem je, na základě dostupných zdrojů a vlastních zkušeností autorky, zmapovat a zhodnotit možnosti financování Občanského sdružení CZECHDESIGN.CZ a určit jaká forma financování je pro tuto organizaci nejvhodnější. V teoretické části se práce věnuje neziskovým organizacím a fundraisingu obecně, zvláštní pozornost je pak věnována organizacím z oblasti kultury. Praktická část je už zaměřena na CZECHDEISGN.CZ, o. s. Popisuje jeho vznik, vývoj, poslání, koncepci, organizační strukturu a provozované aktivity. Dále analyzuje historii a současný stav financování. Poté je provedena rešerše vhodných způsobů financování organizace, jejich komparace, zhodnocení a vyvození závěrů.
Klíčová slova:
nestátní neziskové organizace; fundraising; občanské sdružení

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Fundraising neziskové organizace z oblasti kultury: Občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ
Překlad názvu:
Fundraising within non-profit organizations in the cultural field: Civic association CZECHDESIGN.CZ
Autor práce:
Matějková, Kamila
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Hucková, Barbara
Osoba oponující práci:
Malcová, Zuzana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on fundraising within non-profit organizations. In other words, the thesis is trying to cover all sources non-profit organizations have to fund their operation and projects. The aim is, based on available resources and the author's own experiences, to map, evaluate and choose the best funding options for Civic association CZECHDESIGN.CZ located in Prague. The theoretical part of the thesis is focused on non-profit organizations and fundraising in general. A special attention is given to organizations within the cultural field. The practical part is focused on CZECHDEISGN. It describes its origin, development, mission, organizational structure and activities. Then it analyses past and current forms of funding and makes a survey of suitable methods of funding and their comparison. Finally, the most effective ways of funding for this particular organisation are suggested.
Klíčová slova:
civic association; fundraising; non-profit organizations

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 12. 2011
Datum podání práce:
1. 6. 2012
Datum obhajoby:
18.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
35179_xmatk21.pdf [1,17 MB]
Oponentura:
26968_malz00.pdf [445,06 kB]
Hodnocení vedoucího:
35179_hucb00.pdf [271,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35179/podrobnosti