Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Pracovní doba a flexibilní formy práce

Autor práce: Rombaldová, Karolína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Soušková, Milena
Osoba oponující práci: Spirit, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Pracovní doba a flexibilní formy práce
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Vhodné rozvržení pracovní doby, zavádění flexibilních forem práce a poskytování dostatečné doby odpočinku jsou důležité předpoklady pro vytvoření příznivých pracovních podmínek vedoucích k spokojenosti zaměstnance i zaměstnavatele. Bakalářská práce se zabývá právní úpravou pracovní doby a doby odpočinku v zákoníku práce, porovnáním délky pracovní doby v České republice a ostatních zemích Evropské unie a dále hlavními flexibilními formami práce a jejich uplatněním v rámci Evropské unie. Cílem této práce je přiblížit pohled zaměstnavatelů na flexibilní formy zaměstnávání, popsat jejich hlavní výhody a nevýhody a dotazníkovým šetřením přiblížit pohled zaměstnanců na práci z domova a navrhnout její vhodné poskytování.
Klíčová slova: práce z domova; flexijistota; flexibilní formy práce; doba odpočinku; pracovní doba

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Pracovní doba a flexibilní formy práce
Překlad názvu: Working hours and flexible forms of work
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Suitable working time arrangements, implementation of flexible forms of work and a provision of sufficient rest periods are vital prerequisites for the creation of favourable working conditions leading to a satisfaction of both employees and employers. This bachelor thesis deals with the legal regulation of working hours and rest periods in the Labour Code, comparison of the duration of working hours in the Czech Republic and other countries of the European Union and furthermore deals with the main flexible forms of work and their application in the European Union. The aim of this thesis is to shed some light on the employers' view of flexible forms of employment, describe their main advantages and disadvantages and find out through questionnaires what the employees think about home-working and suggest its appropriate provision.
Klíčová slova: home-working; working hours; flexible forms of work; rest periods; flexicurity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2011
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 26.06.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce33664_xromk02.pdf [1,28 MB]
Oponentura27255_spirit.pdf [41,63 kB]
Hodnocení vedoucího33664_souskova.pdf [42,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/33664/podrobnosti