Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Teorie optimální měnové oblasti a vstup ČR do EMU

Autor práce: Vála, Vladimír
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Koderová, Jitka
Osoba oponující práci: Kučera, Lukáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Teorie optimální měnové oblasti a vstup ČR do EMU
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda Evropská měnová unie splňuje kritéria optimální měnové oblasti, vyhodnotit nominální a reálnou konvergenci České republiky k EMU a zhodnotit přínosy a náklady plynoucí ze zavedení společné měny v České republice. Uvádím základní kritéria optimální měnové oblasti a zjišťuji, zda jsou v rámci EMU splněny. Jde o tři hospodářská kritéria, tři politická kritéria, kritérium sladěnosti hospodářského cyklu a také zde zmiňuji Brownovy testy a Klausova "českolipská" kritéria. Práce také analyzuje, zda Česká republika splňuje Maastrichtská (nominální) konvergenční kritéria a do jaké míry je dosaženo reálné konvergence. V závěru jsou uvedeny přínosy a náklady spojené s členstvím v Evropské měnové unii pro Českou republiku.
Klíčová slova: reálná konvergence; Maastrichtská kritéria; optimální měnová oblast; euro; Evropská měnová unie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Teorie optimální měnové oblasti a vstup ČR do EMU
Překlad názvu: The theory of optimum currency areas and the entry of the Czech Republic into the EMU
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is to determine, whether the Economic and Monetary Union fulfills criteria of optimum currency area, to evaluate the nominal and real convergence of the Czech Republic to EMU and to assess benefits and costs resulting from the implementation of common currency in the Czech Republic. I present basic criteria of optimum currency area and I try to find out whether they are met within the EMU. There are three economic criteria, three political criteria, the criteria of alignment of the business cycle, and also to mention Brown's tests and criteria of Václav Klaus. It also analyses whether the Czech Republic meets the Maastricht (nominal) convergence criteria and the extent to which is achieved real convergence. The benefits and costs associated with membership in the European Monetary Union for the Czech Republic are described in the conclusion.
Klíčová slova: real convergence; euro; Economic and Monetary Union; optimal currency area; Maastricht criteria

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 4. 2012
Datum podání práce: 28. 5. 2012
Datum obhajoby: 25.06.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce37478_xvalv00.pdf [1,01 MB]
Oponentura27607_xkucl21.pdf [31,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/37478/podrobnosti