Procesy IS/ICT a jejich mapování ke standardům v oblasti IS/ICT

Autor práce: Dvořák, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chlapek, Dušan
Osoba oponující práci: Bruckner, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Procesy IS/ICT a jejich mapování ke standardům v oblasti IS/ICT
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce je vymezení problematiky auditu v oblasti IS/ICT, vytvoření přehledu nejdůležitějších standardů a nejlepších praktik v oblasti IS/ICT - využitelných pro audit IS a vzájemné mapování vybraných standardů na zvolený referenční standard ICT a v návaznosti na tom návrh postupu mapování IT procesů na více standardů v oblasti IS/ICT. Nejprve je definován pojem audit a popsána problematika auditu a vztah auditu IS/ICT spolu s auditem finančním. Dále následuje popis a přiblížení jednotlivých metodik, které jsem použil ve své práci. Na kapitolu popisu metodik navazuje kapitola ve které jsou popsány výsledky mapování. Samotné mapování je v samostatném Excel souboru a je součástí této práce. V další kapitole je poté mnou vytvořená procedura pro mapování firemních procesů na jednotlivé metodiky a standardy používané pro řízení a audit IS/ICT.
Klíčová slova: best practice; Val IT; audit; mapování; ISO 20000; Risk IT; standard; metodika; COBIT; proces; ITIL

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Procesy IS/ICT a jejich mapování ke standardům v oblasti IS/ICT
Překlad názvu: IS / ICT processes and their mapping to the standards and frameworks in the area of ​​IS / ICT
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to define the audit issues regarding IS/ICT sector, creating a summary of standards, frameworks and best practices in IS/ICT - usable for IS auditing and mutual mapping of selected standards to the chosen reference framwork of ICT and following related goal is to make a procedure for the mapping of IT processes on standards in the field of IS/ICT. The aim of this thesis is description and mapping of the most important methodologies, standards and best practices related to the management and audit of IS/ICT and following related goal is building a procedure that allows the company to assess readiness for the certification of any of the selected standards, implement an alternative methodology for IT management or audit IS/ICT. First, the notion of audit is defined and discussed, followed by the discussion of the issue of IT audit, together with the financial audit. This is followed by a description of the different methodologies and approaches, which I used in my work. The chapter continues the description of methodology section that describes the mapping results. The actual mapping is in a separate Excel file and is part of this thesis. In the next chapter there is a procedure for mapping of business processes to different methodologies and standards used for management and audit of IS / ICT, which was created by myself.
Klíčová slova: process; mapping; Risk IT; Val IT; audit; ISO 20000; COBIT; ITIL; standard; best practice; framework

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 11. 2011
Datum podání práce: 27. 6. 2012
Datum obhajoby: 27.08.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce34699_xdvoj45.pdf [4,88 MB]
Veřejná příloha7254_xdvoj45.xlsx [426,43 kB]
Oponentura27830_bruckner.pdf [160,15 kB]
Hodnocení vedoucího34699_chlapek.pdf [37,17 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/34699/podrobnosti