Způsob volby prezidentů a jejich kompetence: případová studie změny systému volby prezidenta České republiky

Autor práce:
Woloszczuková, Kristýna
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Vymětal, Petr
Osoba oponující práci:
Kuta, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Způsob volby prezidentů a jejich kompetence: případová studie změny systému volby prezidenta České republiky
Typ práce:
Bakalářská práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Téma této bakalářské práce je zaměřeno na současné změny volebního systému prezidenta ČR. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První kapitola se zabývá teoretickým vymezením tématu, způsobem volby hlavy státu a jejími pravomocemi v rozdílných politických systémech. Druhá kapitola je zaměřena na současný průběh voleb prezidenta a rozsah jeho pravomocí v České republice a na Slovensku. Následně se v práci zaměříme na změnu způsobu volby prezidenta a její dopad na pravomoci prezidenta ČR, s ohledem na přímou volbu. Zde jsou uvedeny nové podmínky kandidatury. A mimo jiné je zde zmíněn také vliv, této již dlouho diskutované změny volebního systému prezidenta, na jeho postavení v politickém systému naší země.
Klíčová slova:
Kompetence prezidenta; Volba prezidenta; Výkonná moc

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů

Název katedry:
Katedra politologie

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Způsob volby prezidentů a jejich kompetence: případová studie změny systému volby prezidenta České republiky
Překlad názvu:
Election of Presidents and their competences: Case study of changes of presidential elections in Czech Republic
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The theme of this bachelor thesis is focused on the current changes in presidential electoral system in the Czech Republic. The paper is divided into three main parts. The first chapter deals with the theoretical definitions of the topic, election of the President and his powers in different political systems, the next chapter focuses on presidential elections and the extent of his powers currently (2012) in the Czech Republic and the Slovak Republic. Subsequently, the paper focuses on the changes of presidential election system in CZ, to direct elections, and its impact on the President's powers. In this chapter there are new conditions of candidacy and also the impact of this, so long discussed changes to the electoral system of the president, on his position in the political system of our country.
Klíčová slova:
Evelection of presidents; Presidential competences; Executive power

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of International Relations

Název katedry:
Department of Political Sciences

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 3. 2012

Datum podání práce:
15. 6. 2012

Datum obhajoby:
25.10.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
37164_xwolk00.pdf [1,56 MB]

Oponentura:
28761_xkutm05.pdf [45,49 kB]

Hodnocení vedoucího:
37164_vymetal.pdf [43,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/37164/podrobnosti