Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Metodologie nákladového ocenění produktivity Lean využívané v řízení logistických řetězců v tržních podmínkách 2. dekády 21. století

Autor práce: Holman, David
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Pernica, Petr
Osoba oponující práci: Zelený, Lubomír; Gros, Ivan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Metodologie nákladového ocenění produktivity Lean využívané v řízení logistických řetězců v tržních podmínkách 2. dekády 21. století
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Disertační práce se zabývá analýzou nákladového ocenění produktivity hromadného a štíhlého logistického systému a jejich porovnáním. Zaměřena je především na metodologii nákladového ocenění aktuálně využívaných logistických řetězců. V teoretické části shrnuje aktuální dosažené poznání v oblasti produktivity, filosoficko-teoretických východiscích logistiky a charakteristiky aktuálního tržního prostředí včetně role znalostí jako zásadní konkurenční výhody. V práci je zdůrazněn kritický význam role logistické přidané hodnoty a plýtvání pro analýzu produktivity aktuálně využívaných logistických systémů. Na základě souhrnu aktuálního poznání jsou stanoveny výzkumné otázky a vědecké hypotézy z oblasti využitelnosti a měření efektivnosti štíhlých logistických principů a nástrojů. Poznatky vyplývající z ověřených hypotéz vedou k navržení teorie a metodologie nákladového ocenění produktivity hromadného a štíhlého logistického systému využitelné nejen v automobilovém průmyslu. Disertační práce odhaluje nové pole působnosti logistické teorie, vědeckého zkoumání v oblasti produktivity logistických systémů. Praktický příklad logistického řetězce z automobilového průmyslu obhajuje využitelnost navržené teorie a metodologie v praxi.
Klíčová slova: Produktivita; Logistická přidaná hodnota; Nákladové ocenění plýtvání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Metodologie nákladového ocenění produktivity Lean využívané v řízení logistických řetězců v tržních podmínkách 2. dekády 21. století
Překlad názvu: Cost estimation methodology of productivity LEAN utilized in supply chain in market conditions of 2nd decade of 21. century.
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The doctoral thesis is dedicated to cost estimation analysis of mass and lean logistics system productivity including their comparison. The main focus is on methodology of cost estimation of currently used supply chains. The methodological part encompasses contemporary knowledge of productivity, philosophical background of Logistics and identification of today market conditions emphasizing the importance of knowledge as a competitive advantage. The logistics value and waste are identified as a critical aspect in analysing of productivity of current logistics system. Regarding the scope of today knowledge analysis, experimental questions and hypothesis related to utilisation and measuring efficiency lean logistics principals and tools are defined. Based on the hypothesis verification, new theory and methodology of productivity cost estimation in mass and lean logistics system applicable not only in automotive industry are established. The doctoral thesis reveals new spheres of logistics theory, scientifical research in the area of logistics systems productivity. The case of automotive supply chain supports the utilisation of proposed theory and methodology in practice.
Klíčová slova: Logistics value added; Productivity; Cost estimation of waste

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2009
Datum podání práce: 30. 4. 2013
Datum obhajoby: 12.12.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce23633_xhold12.pdf [1,98 MB]
Oponentura28864_zeleny.pdf [32,14 kB]
Oponentura28865_Gros.pdf [56,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/23633/podrobnosti