Řízení rizik s ohledem na Basel II a Basel III

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Řízení rizik s ohledem na Basel II a Basel III
Autor práce:
Kutová, Nikola
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Křížek, Tomáš
Osoba oponující práci:
Kolman, Marek
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je zhodnotit systém řízení rizik českých bank podle pravidel Basel II a připravenost českého bankovního systému na nová pravidla Basel III. První část se zaměřuje na definici rizik a způsoby jejich řízení podle Basel. Jsou v ní rozebrána jednotlivá rizika, která spadají do působnosti pravidel o kapitálové přiměřenosti každé banky. Druhá část se zaměřuje na charakteristiku Basel II a III, zejména jakým způsobem jsou tato pravidla implementována do práva EU a následně do práva ČR. Součástí druhé části jsou také nedostatky Basel II. Na tyto nedostatky reagoval Basilejský výbor pro bankovní dohled představením nových pravidel Basel III. V závěrečné části se obě části propojují na analyzovaném vzorku třech bank. Po provedení analýzy práce hodnotí připravenost jednotlivých bank na nová pravidla řízení rizik a shrnuje připravenost českého bankovního sektoru na nová pravidla Basel III.
Klíčová slova:
kapitálová přiměřenost; Basilejská kapitálová dohoda; řízení rizik

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 3. 2012
Datum podání práce:
30. 4. 2012
Datum obhajoby:
17.01.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36493_xkutn00.pdf [7,33 MB]
Oponentura:
29620_xkolm49.pdf [178,68 kB]
Hodnocení vedoucího:
36493_xkrit10.pdf [31,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36493/podrobnosti