Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (případová studie Pardubického kraje)

Autor práce: Budínská, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Neumann, Pavel
Osoba oponující práci: Mihulka, František

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (případová studie Pardubického kraje)
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Hlavním cílem mé práce je zmapovat dosažitelnost financí z Evropských strukturálních fondů pro základní školy a dále náročnost realizace projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tato práce by měla čtenáři zvýšit povědomí o problematice evropských strukturálních fondů jak z historického a teoretického hlediska, tak i na konkrétním příkladu zpracované projektové žádosti základní školy v rámci případové studie. Díky této práci by se měl čtenář lépe orientovat v možnostech čerpání OP VK v České republice. Čtenář by si měl udělat představu o tom, jakou měrou Česká republika čerpá finanční prostředky z OP VK. V rámci této práce se čtenář dozví, jak jsou využívány finanční prostředky z tohoto operačního programu v Pardubickém kraji, protože se v něm nachází Základní škola Chrast, na jejímž konkrétním příkladu je čerpání finančních prostředků ilustrováno.
Klíčová slova: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost; strukturální fondy; Evropská unie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (případová studie Pardubického kraje)
Překlad názvu: The Operational Programme Education for Competitveness (the case study of Pardubice region)
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main goal of this essay is to map out the availability of the European structural funds for the common types of basic schools as well as the difficulty of putting in to practice of the projects under the Operational programme Education for Competitiveness. My essay will increase an awareness of the European structural funds in historical and theoretical consequences as well as in the specific case study of the project request of the basic school.Thanks to my essay the reader can also focus on gaining money from this operational programme in the Czech Republic as well as in Pardubice region, where the basic school from my case study is located.
Klíčová slova: the Europen Union; The Operational Programme Education for Competitveness; structural funds

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2011
Datum podání práce: 30. 4. 2012
Datum obhajoby: 22.01.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce33553_xbudk03.pdf [1,54 MB]
Oponentura29240_Mihulka.pdf [92,13 kB]
Hodnocení vedoucího33553_neumann.pdf [43,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/33553/podrobnosti