Organizační architektura globální společnosti

Autor práce: Vrbová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Malý, Milan
Osoba oponující práci: Kubíček, Aleš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Organizační architektura globální společnosti
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce s názvem ,,Organizační architektura globální společnosti" si klade za cíl zpracování přehledu organizačních struktur, které jsou využívány současnými globálními společnostmi. Tedy v teoretické části jsem nejdříve popsala stručný vývoj dané problematiky, popsala základní pojmy spojené s organizační architekturou jako je globalizace, nadnárodní společnosti a organizační architektura. Dále jsem pak zobecnila hlavní charakteristiky organizačních forem a vyjmenovala jejich klady a zápory. V praktické části jsem se zaměřila na charakteristiku organizační architektury mezinárodní společnosti Erste Group, potažmo České spořitelny. Svou pozornost jsem rovněž věnovala systému správy společnosti z důvodu zpřesnění a prozkoumání působení na vrcholové vedení společnosti. Za cíl práce jsem si kladla srovnávací analýza organizační struktury mezinárodní společnosti Erste Group a České spořitelny se zobecněnými charakteristikami organizačních struktur. V závěru zhodnotím, jak se mi tato analýza podařila.
Klíčová slova: Organizační struktura; Česká spořitelna; Erste Group; Nadnárodní společnosti

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Organizační architektura globální společnosti
Překlad názvu: Organizational architecture of multinational company
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The Bachelor's Thesis ,,Organizational architecture of multinational company" sets the target to analyse organizational structures used in multinational companies at present. In the teoretical section is briefly described development of this subject, basic concepts associated with organizational architecture such as globalization, multinational companies and organizational architecture. I also generalized main characteristics of organizational forms and describe their pros and cons. The practic part is focused on organizational architecture multinational company Erste Group, hence the Czech Savings Bank. My attention was also devoted to the management company because of refinements and explore the effect on the top management of the company. The aim of this work is a comparative analysis of the organizational structure Erste Group and the Czech Savings Bank. I evaluate how I succeeded in this analysis in conclusion.
Klíčová slova: Czech Savings Bank; Erste Group; Multinational Companies; Organizational Structure

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 5. 2012
Datum podání práce: 15. 12. 2012
Datum obhajoby: 29.01.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce37626_xvrbt00.pdf [497,61 kB]
Oponentura29121_xkuba09.pdf [57,24 kB]
Hodnocení vedoucího37626_maly.pdf [49,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/37626/podrobnosti